زما د دې اونۍ نوی غزل | Facebook

Pawlina
Pawlina 9K Views
  • 264
  • 89
  • 68

زما د دې اونۍ نوی غزل
خبرې څه سړې سړې اړه وې
څه په هنر مې ارادې اړه وې
غږ: پاولینه
سندره: ارادې اړه وې
کمپوز: شاولي افغان
کلام: خیبر افریدی

Posted 1 year ago in .