មនុស្ស​ ១០ ​នាក់​ ត្រូវ​​បាន​ឃាត់ខ្លួន​នៅក្នុង​​ហាង​កែ​ប្រដាប់ភេទ​ឱ្យ​ក្លាយជា​...

Post Khmer 1M Views
  • 38.2K
  • 9.1K
  • 149

Generating Download Links...

មនុស្ស​ ១០ ​នាក់​ត្រូវបាន​ឃាត់ខ្លួន​កាលពី​ថ្ងៃទី​ ៣ ខែមីនា នៅក្នុង​មជ្ឈមណ្ឌល​កែសម្ផស្ស ដែល​លួច​វះកាត់​កែ​ភេទ​ពី​បុរស​ទៅ​ស្ត្រី...

Posted 8 months ago in Social Issues

ភេត សលីដា 1 month ago

សូកលុយទៅបាត់ហេីយព្រេះយេីងមិនទាន់មានដ្បាប់នឹងទេ

សីលា ម៉ានិត 4 months ago

រឿងអីផ្សេងខ្ញុំមិននិយាយទេ តែរឿងកែភេទបើពួកគាត់មានជំនាញពិតប្រាកដ គួណាស់ឲ្យពួកគាត់សុំច្បាប់ទៅ ពិព្រោះកុំឲ្យខ្មែរយើងយកលុយទៅឲ្យប្រទេសគេច្រើនពេក

Kim Ya 4 months ago

គឹតថាទៅកែដែលឡូវគេបិទបាត់so sad 😂

បង ឆាន 5 months ago

Pha Nich 4 months ago

សំមុខអត់បង់លុយអោយគេហើយបានគេថាសុខច្បាប់ បង់តែលុងអោយគ្រប់ទៅត្រូវច្បាប់បាត់ហើយ

Hout Kimhong 4 months ago

ជាយ ដែន 2 months ago

Prak Sokha 5 months ago

បង រាយ 4 months ago

Khim Hong 4 months ago