ဒီဗီဒီယိုထဲက ေစာ္ေလး သင့္ကို ဘယ္နခါ ဓါတ္ပုံ လွမ္းရိုက္သလဲ ?

( ရပ္ျကည့္လို ့အျမတ္မရွိ ! တကယ္လုပ္မွ တကယ္ရမွာေနာ္ ! )

ဒီ ဗီဒီယိုကို...

Posted 12 months ago in .