#பாத்தா பசுமரம் படுத்துவிட்டா நெடுமரம்... - தெய்வத் தமிழ் - Deiva Thamizh

Download MP4 SD 11.15MB
  • QR code for mobile device to download SD video

#பாத்தா பசுமரம் படுத்துவிட்டா நெடுமரம்
பாத்தா பசுமரம் படுத்துவிட்டா நெடுமரம்
சேத்தா விறகுக்காகுமா ஞானத்தங்கமே
தீயிலிட்டா கரியும் மிஞ்சுமா
-
பாத்தா...

Posted 3 years ago in .