زمونږ ګران اتل شهزاد محمدی هغه موټر... - Karim Sadiq Foundation/ کريم صادق خيريه بنسټ

زمونږ ګران اتل شهزاد محمدی هغه موټر سائیکل چی په میلون کپ کښ انعام کښ اخستي یتیمانانو لپاره وقف کړه که هرملګری اخلی په بولی کښ برخه واخلی که برخه نه اخلی...

Posted 3 years ago in .