ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ I Salute You ಅಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ!

Udaya TV • 8 months ago   131     1  •  9.8K Views
Generate Download Links

Click the button to get the download links.

#Manasaare | Mon-Fri | 9 PM
ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ I Salute You ಅಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ!
#MaskDharisiJeevaRakshisi

Comments
Acchu Acchu
Acchu Acchu8 months ago

Maneyalli koothu mask hakoneka