ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നെ നാറ്റിക്കരുത്😜😜 സയനോര ചേച്ചി കലക്കി😂😂

Amrita TV 305.3K Views
  • 3.4K
  • 40
  • 26

Generating Download Links...

ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് എന്നെ നാറ്റിക്കരുത്😜😜 സയനോര ചേച്ചി കലക്കി😂😂

To watch full :https://youtu.be/vTvs6lpwpqw

#AmritaTV #Redcarpet #Swasika...

Posted 7 months ago

Praveen K Pillai 7 months ago

ആലില മഞ്ചലിൽ നീയാടുമ്പോൾ ആടുന്നു കണ്ണായിരം അല്ലേ?🙄

Akhil Rajendran 3 months ago

ആലില മഞ്ചലിൽ നീയാടുമ്പോൾ എന്നല്ലേ 🤔

Ruby Sabu 3 months ago

Amazing voice

Preetha Neelambari 7 months ago

Swasu♥️

Sanjeev Kumar 7 months ago

Saynora ishtm😘

Lijeesh S Subrahmanyam 7 months ago

❤️😊✌️spr

Gokul Murali 7 months ago

https://youtu.be/mnxzXbcNyHw

Surjith Pv 7 months ago

wow

Sajeev Vidyadharan 6 months ago

ഇല ആലില ആണോ

Remya Praveen Lachu 7 months ago

സായാ..
Superb💕💕