મુંબઈ, પૂણે, નાસિક અને સાંગલીમાં ભારે વરસાદ | Facebook

Divya Bhaskar
Divya Bhaskar 116.9K Views
  • 6.5K
  • 254
  • 11

મુંબઈ, પૂણે, નાસિક અને સાંગલીમાં ભારે વરસાદ સાંગલીમાં વરસાદી તારાજી
બચાવકાર્યમાં લાગેલી બૉટ પલટતાં 11 લોકોના ડૂબવાથી મોત જેમાં, 9 મૃતદેહો હાથ લાગ્યા છે...

Posted 10 months ago in .