ஒன்ன போல ஒருத்தன நான் பார்த்ததே இல்ல உன்... - மனதைத் தொட்ட வரிகள் l Manadhai Thotta Varigal

ஒன்ன போல ஒருத்தன
நான் பார்த்ததே இல்ல
உன் ஒசரம்பாத்து
வானம் கூட
குறுகுமே மெல்ல..

சாமி போல வந்தவனே
கேக்கும் முன்னே தந்தவனே
நான் வணங்கும் நல்லவனே
நல்ல...

Posted 4 years ago in .