استاد ايوب هم لدې فاني نړۍ څخه... - Kakary Ghary کاکړۍ غاړې

Kakary Ghary کاکړۍ غاړې 12.4K Views
  • 302
  • 17
  • 3

Generating Download Links...

استاد ايوب هم لدې فاني نړۍ څخه کوچ وکړ

Posted 4 months ago

Baschir Lodin 4 months ago

انالله واناالیه راجعون

Alam Khan 3 months ago

Allah de magfirath waqee,

Ibrahim Ghazanfar 4 months ago