“တိမ်ပြိုမိုး” | Facebook

MNTV Channel
MNTV Channel 12.2K Views
  • 19.3K
  • 1.1K
  • 2

“တိမ်ပြိုမိုး”
ဖခင်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်သုဘရာဇာအလုပ်ကိုစွန့်ပြီး ဘဝအသစ်ဖြင့်အောင်မြင်ကြီးပွားအောင်ကြိုးစားလာခဲ့သူ ဥက္ကာအောင် (လွင်မိုး)
လိမ်ညာမှုကို...

Posted 6 days ago in TV & Movies.