සතිෂා දැක්කම භාතියට මතක් වුණේ කාවද ?

Sirasa TV 109.8K Views
  • 517
  • 14
  • 10

Generating Download Links...

සතිෂා දැක්කම භාතියට මතක් වුණේ කාවද ?
https://youtu.be/q8XC5jqwMqM
#TheVoice #TheVoiceSL #SirasaTV

Posted 4 months ago

Chanaka Mahesh 4 months ago

"එයාද හොදටම කරෙ🙈😂"

Chasíndu Theekshana 4 months ago

සිරස තමයි සිරස හම්මො...

Hk Hasi 4 months ago

කසුන් තමා මාර කතාව කිව්වෙ 😂😂😂

Gaveesha Senaratne 4 months ago

Sathish Uditha මෙන්න මොකක්ද කියනව

Sarath Jayawardena 4 months ago

පිස්සු නැත්තo ෂෝක්, එහෙ ඉන්න ආශා බෝෂ්ලේවත් කනව මුo.

Hansi Gamage 4 months ago

එල්ලෙන්න වැල් නැතුව ඇත්ත්ව් දැන් ඒකයි😌😂

Asanka Pushpa Kumara 4 months ago

එයාද හොදටම කරේ🤣🤣🤣

Rupika Rankoth Gamage 4 months ago

Well don satheesha! Very nice performance woooow !👏❤️‍🔥💥