வானத்து நிலவெடுத்து வாசலில் வைக்கட்டுமா | Facebook

#வானத்து #நிலவெடுத்து வாசலில் வைக்கட்டுமா
செவ்வந்தி பூக்களிலே பந்தலை போடட்டுமா
ஆனந்த கும்மி போடுது நெஞ்சம்
ஆசையால் கண்கள் தேடுது தஞ்சம்
அழகு பூங்கொடியே...

Posted 3 years ago in .