പത്ത് വീലുള്ള ടോറസ് ലോറിയുടെ മോഡലുമായി അഖില്‍ രാജ് | Facebook

പത്ത് വീലുള്ള ടോറസ് ലോറിയുടെ മോഡലുമായി അഖില്‍ രാജ് !
പത്തനംതിട്ടക്കടുത്തു കലഞ്ഞൂര്‍ സ്വദേശിയായ അഖില്‍ അജിയുടെ കരവിരുത് ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ....

Posted 1 year ago in .