این کار تاجکستانو نمیفهمم 😔 - doostane shirazi(دوستان شیرازی)

Generating Download Links...

این کار تاجکستانو نمیفهمم 😔

Posted 3 months ago

شاوݪے مرادے 3 months ago

یادی بوی جوی مولویان آید همی
مصرع شعری که مرحوم غنی بابا بعد از پوشیدن همین لباس زمزمه کرد

Bahar Jan 2 months ago

اینها بسیار مهمان نواز و مهربان هستن و فکر میکنم بخاطر همسایه بودن مهر دوستی بهش دادن دکترا

Javid Abassi 2 months ago

بابا احترام مو میشه با یی دسته گل ابراز کرد ،،،نه که رتبه علمی دکترا را به یکی داد این دیگه مسخره کردن و توهین کردن به یک محصلی که سالها زحمت میکشد تا دکترا بیگیرد،ویکی دیگه میاد به خاطر که به اون احترام بزارند دکترا براش میدن جالبی البته مدال افتخاری رو دیده بودم ولی دکترا نه

Abdul Saboor Akbari 3 months ago

تاجکستان به دزدان وقاتلان جهانی دکترای افتخاری میدهد.

Zia Buniadi 3 months ago

تاجکستان غنی را هم قبلا مثل ریسی دکترای افتخاری داده بود که سقوط کرد.

Fatima Qurbani 2 months ago

غصه نخورید غنی هم این لباس را پوشید و دکترا را گرفت و بعد از آن خیلی زود فرار کرد و دولت را طالبان گرفتند گرچند برای ما خوش یمن نبود و کشورمان به دست پاکستان افتاد اما شاید برای مردم ایران خوش یمن باشد و این آخوند فرار کند و دولت به دست مردم واقعی ایران بیافتد

علی ظفر صادقی زاده 3 months ago

اینها به اشرف غنی هم داده بودند که آخرش مملکت را چیز کرد

Mobina Nikanjam 3 months ago

Honorary P.H.D in what🧐?

Mohammad Sheikhpour 2 months ago

یه پولی گرفتن و یه مدرکی بهش دادن که انقدر به خاطر نداشتن سواد تو ایران مسخرش نکنن

Simin Shahkhalil 3 months ago

اخه چقدر خوبه یهویی دکترا بگیریم منهم میخوام