ក្រសួងណែនាំគ្រប់វត្តអារាមបន្លឺសំឡេងស្គរ ជួង ដាស់ស្មារតីពលរដ្ឋបន្ដប្រយ័ត្នជំងឺកូវីដ-១៩

CTN TV 5.1K Views
  • 92
  • 14
  • 1

Generating Download Links...

ក្រសួង ណែនាំឱ្យគ្រប់វត្តអារាម និងព្រះវិហារ នៃគ្រប់សាសនា ត្រូវបន្លឺសំឡេងស្គរ ជួង ឱ្យកងរំពង ដើម្បីជាការដាស់ស្មារតីដល់ប្រជាពលរដ្ឋឱ្យបន្ដប្រុងប្រយ័ត្ន...

Posted 2 months ago in Social Issues

Keo Sovann 2 months ago

ត្រូវសូត្រព្រះបរិត្តគ្រប់វត្តទូទាំងប្រទេស ទើបកូវីដ-19ចប់ទៅបាន។