කොටුව,පිටකොටුව,බොරැල්ල සහ වැලිකඩ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට අද සවස 6.00 සිට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය

Generating Download Links...

2020-10-25 01:20 PM | කොටුව,පිටකොටුව,බොරැල්ල සහ වැලිකඩ යන පොලිස් බල ප්‍රදේශවලට අද සවස 6.00 සිට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය පැනවේ

Posted 1 year ago in Social Issues

Phiantie Kumari 1 year ago

Mohamed Nazar 1 year ago

Alert news like

Mohamed Nazar 1 year ago

Mohamed Nazar 1 year ago

Mohamed Nazar 1 year ago

Like supper