اهل الحدیث vs حنفی دیوبندی... - دحق اواز صفحه da haq awaz

دحق اواز صفحه da haq awaz • 2 years ago   7     0  •  496 Views

اهل الحدیث vs حنفی دیوبندی ده مناظری .دعوی او جواب دعوی او بعضی شرایط
تاسویی وګوری اومخکی یی شیرکړی
او صفحه لایک کړی

مناظره ده په تحیة المسجد باره کی چی کله ده جُمعی خطبه شروع وی

2020...6....15

یعنی دوهزار بیس .جون مهینه.. پندره تاریخ