ຄວາມງົດງາມຂອງນຳ້ຕົກຕາດຮ້ອຍຄົວ... - Green Jungle Park-Hoi Khua Waterfall ສວນດອກໄມ້ໃນປ່າໃຫ່ຍທີ່ນຳ້ຕົກຕາດຮ້ອຍຄົວ

ຄວາມງົດງາມຂອງນຳ້ຕົກຕາດຮ້ອຍຄົວ ທີ່ສວນດອກໄມ້ໃນປ່າໃຫ່ຍ ທີ່ບ້ານປາກຫຼືງ ເມືອງຈອມເພັດ ແຂວງຫຼວງພະບາງ. ໂທ 071 253899. ເຊີນທຸກທ່ານມາສຳພັດໄດ້. Green Jungle Park.

Posted 2 years ago in .