ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ…3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ! | Facebook

Daily Post Punjabi
Daily Post Punjabi 58.9K Views
  • 1.1K
  • 642
  • 155

ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ…3 ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਾਹਿਜ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੈਵਾਨੀਅਤ, ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਟੱਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ !

Posted 2 years ago in .