រឿងខ្លីៗ - ប្រសិនបើទឹកកកតំបន់ប៉ូលរលាយ ប្រទេសកម្ពុជានៅសល់តែ...

រឿងខ្លីៗ
រឿងខ្លីៗ 1.9K Views
  • 85
  • 21
  • 0

ប្រសិនបើទឹកកកតំបន់ប៉ូលរលាយ ប្រទេសកម្ពុជានៅសល់តែ ជួរភ្នំក្រវាញ ជួរភ្នំដងរ៉ែក កូនភ្នំមួយចំនួន និងខ្ពង់រាបមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ ។ (មានវីដេអូ) តោះ !!!...

Posted 3 years ago in .