အေသာက၏ဘိုးေတာ္ဘုရား မင္းႀကီးစႁႏၵႏွင့္... - ဗဟုသုတ ရသပညာ ႏွလံုးလွသူတို႔ ဆံုဆည္းကမၻာ

အေသာက၏ဘိုးေတာ္ဘုရား မင္းႀကီးစႁႏၵႏွင့္ ပါရမီရွင္မိဖုရား
အပိုင္း (၁၂၃)

Posted 2 years ago in .