កម្ពុជាកំពុងរៀបចំទីកន្លែងបន្ថែមសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីបន្តកើន

BTV Cambodia 8.5K Views
  • 189
  • 13
  • 3

Generating Download Links...

កម្ពុជាកំពុងរៀបចំទីកន្លែងបន្ថែមសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ខណៈករណីឆ្លងថ្មីបន្តកើនឡើង

https://youtu.be/dKi6XG5gwi8
#BTVNews #BTVTopStory

Posted 6 months ago in Social Issues

Lundi Bopha 6 months ago

Muy Keang Nara 6 months ago

តាពាក់អាវសរជឹតគ្រប់ខែហើយឬ?