අපේ පින්වත් කෝරළයා ගම... - Meth Sithuwili-මෙත් සිතුවිලි

Generating Download Links...

අපේ පින්වත්
කෝරළයා ගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේට
මාගේ නමස්කාරය වේවා 🌸

සාධු 🙏සාධු 🙏සාධු 🙏

Posted 6 months ago

Raaj Naaga 2 months ago

සාධු සාධු සාධු
නමස්කාරය වේවා
අපේ හාමුදුරුවනේ
ඔබ වහන්සේ හට
මාගේ නමස්කාරය වේවා

Lilani Wathsala 4 months ago

🙏🙏🙏

Ashan Malindu 5 months ago

🙏🙏🙏

Vindya Lakshmi 6 months ago

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Geethangani Anoma 6 months ago

Rohini Abeyrathna 6 months ago

Sad sadu sadu drgau wewa pinwath swaminwahaseta

Rohini Abeyrathna 6 months ago

Sadu sadu sadu

Harsha Niranjan Ranathunga 6 months ago

සුවපත් වේවා 🙏🙏🙏

Amara Singhe 6 months ago

❤❤🙏🙏🔥🔥🙏🙏❤❤

Menaka Hapuarachchige 6 months ago

🙏🙏🙏,