สวัสดีค่ะ ขอ ต้อนรับ คุณผู้ชม เข้า สู่ n in e th e t en n i g h t li f e นะคะ คืน นี้ อยู่กับ ฝน น ัน ท กา ค่ะ ก็มี ห ลา ก หลาย ข่าว บ ัน เท ิง มา อั พ เด ท กัน แต่ วันนี้ เราจะ เริ่ม กัน ด้วย ข่าว ที่ ร้อน ฉา บ ตั้งแต่ เช้า วันนี้ เลยนะคะ กับ ความ บา ด หมา ง ระหว่าง จั ก จ ั่น อะ คํา สิ ริ แล้วก็ อ ดี ต ผู้ จัด การ ส่วน ตัว รวม ถึง เพื่อน ส นิ ท นะคะ ซึ่ง กร ณ ี นี้นะคะ คือ ทั้ง คู่ เนี่ย ก็ได้ สร้าง ข้อมูล เท ็ จ มา ทํา ลาย ชื่อ เสียง ของ คุณ เค ว ั ฒ นา สา มี ของ จั ๊ก จ ั่น นะคะ วันนี้ ค่ะ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ก็คือ ทั้ง อา บี แล้วก็ นก อุ ษ ณ ีย ์ นะคะ ก็ เดินทาง ตาม นัด การ ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ เมื่อ ช่วง เช้า ที่ผ่านมา ค่ะ ยืน ยัน ว่า สิบห้า ปี ที่ ดูแล กัน มา มี แต่ ความ จริง ใจ หวัง ดี ไม่เคย คิด ร้าย ค่ะ r b ป ก ชน อ ดี ผู้ จัด การ นาง เอก สาว จั ๊ก จ ั่น อา คํา ศิ ริ ที่ เช้า วันนี้ เดินทาง มา ยัง ศาล แ ข วง ด อ น เมือง พร้อม เปิด ใจ เป็น ครั้งแรก หลัง พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น นํา ส่ง สํา น วน ใน ค ดี ที่ จั ๊ก จ ั่น และ สา มี เข ต ว ั ฒ นา ย ื่น ฟ ้อ ง อา บี ถา มิ น ประ มา ท กร ณ ี อา บี สร้าง ข้อมูล เท ็ จ ทํา น อ ง ว่า เค ว ร ั ท นา มี โลก สอง ใบ ค บ หา ผู้หญิง อีก คน ทั้ง ที่ กําลังจะ แต่ง งาน กับ จั ๊ก จ ั่น ค่ะ ตลอด เวลา เนี้ย ยืน ยัน ว่า ให้ น้อง มา เนี้ย ด้วย ความ ตั้งใจ ตั้งใจ เต็ม ที่ ด้วย ความ หวัง ดี จริง ใจ มา ตลอด จริงจริง ค่ะ แล้วก็ เอ่อ ด้วย ความ ที่ เห็น เขา เป็น ครอบครัว เรา ไม่เคย คิด เรื่อง ผล ประโยชน์ ใด ใด เลย แม ้ แต่ บาท เดียว อ่ะ ไม่เคย ห ัก เปอร์เซ็นต์ จาก น้อง เลย ตลอด เวลา ที่ ดูแล กัน มา พอ ทุกอย่าง มัน เดิน มา ถึง วันนี้ แล้ว เป็น อย่างงี้ เนี้ย ก็ ก็ ยอม รับ ว่า ก็คือ คือ เสีย ใจ มาก ไม่ได้ อยากให้ มันเป็น แบบนี้ เลย อา บี อา บี ครับ เห็นไหม อา บี ได้ ขออนุญาต โอกาส หน้า แล้ว กัน เนอะ ขอโทษ แล้ว แต่ว่า เขา ไม่ รับ คํา ขอโทษ นะครับ เดี๋ยว เดี๋ยว ขอ ให้ เป็น เรื่องของ รอ อยู่ มัน ก็ไม่ หรอก ค่ะ เพราะ เพราะว่า เรา มีความ รู้สึก ที่ ดี อ่ะ เรา ไม่ได้ เป็น ศ ัต รู หรือ อะไร กัน วันนี้ ก็ ยังไม่ได้ คิด อย่าง นั้น นะคะ โดย หลังจาก นี้นะคะ ก็ อยู่ ภา ย ใต้ สํา นัก อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี ศาล แ ข วง เก้า ด อ น เมือง ว่า จะมี คํา สั่ง ฟ ้อ ง ต่อไป หรือ ไม่ ขณะ ที่ นัก แสดง สาว นก อุ ษ ณ ีย ์ เดินทาง มา ตาม นัด ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ พร้อม กับ ท นาย ความ ส่วน ตัว ที่ สํา นัก งาน อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี อา ญา ห้า สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ถนน ร ั ช ดา ภ ิ เ ษ ก โดย มี พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น เดินทาง มา ส่ง สํา น วน ฟ ้อ ง ให้กับ อั ย การ ซึ่ง หลังจาก นี้ ย การ จะ พิ จา ร ณ า หลัก ฐาน ทั้งหมด และ จะ นัด นก อุ ษ ณ ีย ์ ผู้ ต้อง หา ใน ค ดี ดัง กล่าว มา ฟัง คํา สั่ง อั ย การ ว่าจะ ทําการ ฟ ้อ ง หรือ ไม่ ใน วันที่ ยี่สิบ สอง กร ก ฎ า คม นี้ ค่ะ พี่ วัน ไหน ครับ รายการ ครับ วันนี้ เค ร ีย ด ไหมค่ะ พี่ ขา เค ครับ ทาง ด้าน อิ ท ธิ พล แก้ว ทิ พ ย์ โ ฆ ษ ก สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ได้ ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ ว่า ค ดี ความ ดัง กล่าว เป็น ค ดี ห มิ ่น ประ มา ท ด้วย การ โ ฆ ษ ณ า ไม่ใช่ ค ดี อา ญา ดัง นั้น ค ดี นี้ มี สิทธิ์ ยอม ความ กัน ได้ ถ้า หา ก ทาง ผู้ ต้อง หา และ ผู้ เสีย หาย ไกล ่ เกลี่ย กัน ได้ ก็สามารถ มา ถ อ น คํา ร้อง ได้ เสมอ แม ้ ว่าจะ ฟ ้ องศา ล ไป แล้วก็ ตาม จน กว่า ค ดี นี้ จะ ถึง ที่สุด ค่ะ ค่ะ ก็ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ยังไง เราก็จะ นํา มา ราย งาน ให้ คุณผู้ชม ได้ ทราบ กัน ทันที ทันที นะคะ ส่วน ตอนนี้ เรา ไป ตาม กัน ต่อ ค่ะ ถึง การ เปิด ใจ นะ ของ ไอ ซ์ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ นะคะ แล้วก็ อ่า แบ งค์ อ ธิ กิ จ ลูก สาว แล้วก็ ลูก เข ย ของ น้า ค ่อ ม นั่นเอง ค่ะ ซึ่ง ทั้ง คู่ ก็ได้ ออกมา เปิด ใจ ถึง เรื่อง รา ว แล้วก็ ด รา ม่า ต่าง ๆ ที่ ถา โ ถ ม เข้ามา จน วันนี้ พวก เค้า เข้ม แข็ง ขึ้น มากเลย ค่ะ แม ้ ระยะ เวลา จะ ผ่าน ไป กว่า สอง เดือน แล้ว จาก การ จัด ไฟ ของ ต ล ก ผู้ เป็น ที่ รัก ของ คน ไทย นัก ค ่อ ม ชวน ช ื่น ก็ยัง คง ไม่ เล ือ น หายไป จาก ความ คิด ถึง ล่าสุด ลูก สาว ไอ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ และ สา มี แบ งค์ อ ธิ กิ จ ก็ ควร จะมา เปิด ใจ ผ่าน รายการ คุย แซ่บ โชว์ ถึง ความ รู้สึก หลัง ส ู ญ เสีย คุณ พ่อ ว่า ต น พยายาม เข้ม แข็ง ให้ เร็ว ที่สุด เพื่อ ดูแล คุณแม่ เอ๋ ทั้ง กา ย และ ใจ รวม ทั้ง เล่า ย้อน ไป วิ นาที ที่ บอก ลา คุณ พ่อ ค ่อ ม ไป อย่าง ไม่มี วัน กลับ ทํา เอา สาว ไอ ซ์ ถึง กับ ก ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ ที เดียว ค่ะ โดย ตลอด การ รักษา จน กระ ท ั่ง เสีย ชีวิต ของ น้า ค ่อ ม ทั้ง ครอบครัว ก็ ได้รับ ผล กระ ท บ จาก ข่าว ด รา ม่า ต่าง ๆ ทั้ง เรื่อง การ เกาะ พ่อ กิน หา ก ไม่มี พ่อ แล้ว จะ หา เงิน จาก ไหน มา ใช้ จ่าย ซึ่ง ไอ ซ์ และ แบ งค์ ก็ ย ้ํา ชัด ว่า ต น ตั้งใจ ทํา มา หา กิน ทํา ธุรกิจ ห ลา ก หลาย อย่าง รวม ถึง ช่อง ยู ทู ป เพื่อ หา ราย ได้ เลี้ยง ครอบครัว อยู่แล้ว อยาก ฝาก ให้ คนที่ เข้ามา วิ จา รณ์ ใน ทาง เสีย หาย อยากให้ มี ส ติ ก่อน ที่จะ เข้ามา ด่า ท อ ต น และ ครอบครัว ค่ะ ส่วน กร ณ ี ที่ หลายคน อยาก รู้ ว่า เธอ อัน ฟ อ ล โล ่ บอล เชิญ ยิ้ม เพราะ ยัง โก ร ธ เรื่อง คุณ พ่อ นั้น สาว ไอ ซ์ ขอ ไม่ พูด ถึง ประ เด ็ น นี้ เพราะ ไม่ อยากให้ เรื่อง บา น ปลาย อยากให้ จบ ไป จะเป็น ผล ดี กับ ทุกคน ค่ะ เอา ล่ะ มา ต่อ กัน ที่ ข่าว ที่เรา ก็ต้อง ตาม กันนะคะ ใน กร ณ ี ของ อ่า วัน เด อร์ เฟ ร ม นั่นเอง ค่ะ ที่ มีคน นั้น นํา เอา รูป ของ น้อง เนี่ย ไป ตัด ต่อ ใน เช ิง ลา ม ก ล่าสุด จับ คน ทํา ผิด ได้ แล้ว ค่ะ โล ่ง ใจ ขึ้น อีก ขั้น ค่ะ นัก ร้อง สาว วัน เด อร์ เฟ ร ม หลัง แจ้ง ความ เอา ผิด คน ตัด ต่อ ภาพ ต น ใน เช ิง ลา ม ก ลา จา ร ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตํารวจ จับ กุ ม ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว โดย ทาง นัก ร้อง ดัง ที่ เดินทาง ไป ติดตาม ความ ค ื บ หน้า ที่ บ ก ปอ ท เ ผ ย ว่า เพิ่ง ทราบ จาก ตํารวจ ว่า ผู้ ต้อง หา มี ภาพ ของ ต น เพื่อ เตรียม ตัด ต่อ อีก นับ พัน ภาพ จํา ห น่า ย ใน ราคา หลัก ร้อย บาท และ พบ ว่า กระ ทํา มา ได้ ประมาณ หนึ่ง ซึ่ง การ กระ ทํา ดัง กล่าว ผิด ก ฎ หมาย มา ต รา สองร้อย แปดสิบ เจ็ด จํา ห น่า ย ภาพ ลา ม ก อ นา จา ร รวม ถึง ผิด พร บ คอ ม พิ ว เตอร์ มา ต รา สิบสี่ นํา เข้า ข้อมูล ลา ม ก อ นา จา ร และ มา ต รา สิบหก การ ตัด ต่อ ภาพ ผู้ อื่น โดย เ ผ ย ว่า ถึง จะ จับ ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว ต น ก็ไม่ อยาก พบ หน้า ค่ะ ส่วน ตัว เรา ไม่ อยาก เจอ ค่ะ อืม เราก็ รู้สึกว่า แบบ เรา เขา ก็ ได้รับ ผล ของ เขา แล้ว เนอะ อืม ดี ที่ อย่าง นั้น เรา ได้รับ ความ เป็น ธรรม ใน ใน ด้าน ที่เรา แจ้ง ไป อะไร ถ้า เขา ได้รับ ผล แล้ว เขา เอาไป แก้ ไม่ ทํา อีก อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ให้ อ ภัย อะคะ คือ ระหว่าง ทาง ที่ เจ้าหน้าที่ ดําเนิน การ ที่ จับ กุ ม เขา เรามี วาง ระ แ วง หรือว่า กลัว ไหม ว่า เออ เขาจะ มา รุ ก ล ้ํา หรือ ลุก ลา ม เรา แอ บ กลัว เหมือนกัน ว่า แบบ เอ ๊ะ หลัง หลังจาก เนี้ย เขา เขา จะมา อะไร เรา รึเปล่า อะไร อย่างเงี้ย ค่ะ แต่ว่า ก็ เราก็ ป้องกัน ในส่วนของ เรา ได้ เต็ม ที่ ให้ เต็ม ที่ หนู อ่ะ เป็นคน เชื่อ ใน เรื่อง สิ ท ธิ ของ การ แต่ง ตัว เรามี สิ ท ธิ ใน ร่างกาย ตัวเอง เนอะ แต่ว่า เราก็ รู้สึกว่า การ ที่เรา แต่ง ตัว โป ๊ หรือว่า อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ไม่ได้ แปลว่า เรา เป็นคน ไม่ ดี อืม ค่ะ เราก็ ไม่ได้ ไป ทํา ร้าย ใคร ค่ะ หนู ก็ ดู ตาม ตาม กา ล สาม ดีกว่า ค่ะ ประมาณนี้ นอก จาก นี้นะคะ คุณ พ่อ ของ w on d er f ra me ยัง เ ผ ย อีก ว่า ใน ช่อง ทาง แฟน facebook ของ w on d er f ra me มีคน ส่ง ข้อ ความ ไม่ เหมาะ สม เข้ามา จํานวน มาก ตอนนี้ เตรียม ร ว บ รวม ข้อมูล เก็บ ไว้ ซึ่ง ทาง เจ้าหน้าที่ ตํารวจ เ ผ ย ว่า มีความ ผิด ใน ข้อ หา ค ุ ก คา ม ทาง เพ ศ แต่ บุ ค ค ล เหล่า นี้ ม ัก จะ ปิด บัง ตัว ต น ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ w on d er f ra me ด้วย ส่วน คนนี้ ก็ ต้องการ กําลัง ใจ เหมือนกัน น่ะ เพราะว่า เพิ่ง เจอ เหตุ กา รณ์ ที่ ทํา เอา โ ฮ เจ้า ตัว ตก ใจ ไม่ น้อย ที เดียว พี่ เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม นั่นเอง ค่ะ เพราะว่า บ้าน สวน ที่ พัก อา ศ ัย เกิด ไฟ ไหม ้ ว อด ทั้ง หลัง ค่ะ ท่า ม เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม ต้อง รีบ ตั้ง ส ติ โดย ด่วน เมื่อ เกิด เหตุ ไฟ ไหม ้ กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ที่ บ้าน สวน จังหวัด ป ท ุ ม ธ า นี โดย เพ ลิง นั้น แรง มาก ไม่ สามารถ ดับ ไฟ ได้ เบ ื้อ ง ต้น ต้อง รอ เจ้าหน้าที่ ดับ เพ ลิง มา เท่านั้น แต่ ขณะ เกิด เหตุ ต น ไป ก ัง ว ล ว่า แก ๊ ส จะ ระ เ บิ ด เนื่องจาก ภายใน กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ซึ่ง ใช้ เป็น ที่ พัก ผ่อน มี อุปกรณ์ ทํา คร ัว อยู่ อีก ทั้ง ยัง กลัว ว่าจะ ลา ม ไป บ้าน ข้าง ๆ โดย เจ ี๊ย บ คา ด ว่า ต้น เหตุ ของ เพ ลิง ไหม ้ น่าจะ มาจาก ไฟฟ้า ลัด วง จร ค่ะ ตั้ง กล้อง กลับ ให้ ได้ แล้ว ถ้า น้ํา น้ํา ก ๊อ ก ที่เรา เปิด อะ นะ เพราะว่า มันมี ประ กา ย ไฟ เข้าไป ที่ บ้าน มันจะ ตัด เลย อืม ที นี้ ปั๊ม น้ํามัน ก็ ใช้ ไม่ได้ ไง อะ ฮะ แต่ ถ้าเกิด ว่า พัง ไป พัก อะ คือ ถ ัง ส่วน มาก พวก กะ ละ ม ัง พวก อะไร มันก็ อยู่ใน กระ ท่อ ม หมดเลย โดย ไม่ สามารถ ไป หยิบ ได้ เพราะ ใน กระ ท่อ ม เนี่ย มันมี เ ตา แก ๊ ส สิ่งที่ กลัว คือ ถ ัง แก ๊ ส ระ เ บิ ด ค่ะ ทําให้ ข้าง บ้าน แป ล ก ๆ มาก ถ ัง แก ๊ ส มันไม่ ระ เ บิ ด อะ มันไม่ หมดเลย แต่ มันไม่ ระ เ บิ ด อะ ครับ ทั้ง ๆ ที่ ข้างใน ก็มี แ ข ก ด้วย อืม ถือว่า เป็น โชคดี ไป ค่ะ แล้ว ไฟ มันก็ ลม มันก็ ไม่ได้ พัด ไป ทาง ด้าน เขา มัน พัด เข้าไป ถึง ที่ ของเรา เท่า กับ ลูก ไฟ ไป สัมผัส ของเรา เนี้ย มัน ลุก แป ๊บ เดียว เอง น่ะ มัน คือ ไม้ ไ ผ ่ พอ ลุก เสร็จ ป ั ๊บ ทําให้ หมดเลย เจ ี้ย บ ขอ อีก ว่า ชีวิต ของ คน ใน บ้าน สําคัญ กว่า สิ่ง ต่างต่าง ที่ หายไป กับ ไฟ ซึ่ง มี เพียง ผู้ ได้รับ บา ด เจ็บ เล็ก น้อย เท่านั้น ส่วน บริเวณ ดัง กล่าว ต น คา ด ว่าจะ ปรับ มา เป็น ร้าน ก ๋ วย เ ตี ๋ ย ว ซึ่ง เป็น ธุรกิจ ที่ ต น ทํา อยู่ ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ นะคะ ส่วน ข่าว นี้ เรา ขอ แสดง ความ ยินดี นะคะ กับ คุณ พ่อ คุณแม่ ป้าย แดง เลยค่ะ คุณ พ่อ แม น การ ิน ล่ะ ก็ คุณแม่ เก ล ร ดา ได้ ลูก ชาย สม ใจ แล้ว ชื่อ เล่น ว่า น้อง ก รา ฟ ค่ะ หรือว่า ชื่อ จริง นะคะ เด็ก ชาย กร ท ั ศ น์ ว รา ท ั ศ น์ คลอด เมื่อ ช่วง เช้า วันนี้ เอง นะคะ โอ้โห น่ารัก น่า ช ัง น่า เอ็น ดู มาก ๆ เลย จน คุณแม่ เก ล ถึง กับ ก ล ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ แล้วก็ ตก หลุม รัก อีก ยินดี ด้วยนะคะ กับ ทั้ง คู่ น่ารัก มาก ๆ เลยค่ะ เป็น ภาพ ที่ อบ อุ ่น จริง ๆ นะคะ ค รา ว นี้ มา ต่อ กัน ที่ คู่ รัก กัน บ้าง ดีกว่า เพิ่ง จะ บอก รัก กัน ไป แท บ จะ ทุกวัน เลยนะคะ แต่ ดู เหมือน ว่า รัก เนี่ย จะ ไม่ หวาน เหมือน เก่า แล้ว ออ ฟ ศ ุ ภ น ัน ท์ แล้วก็ น้อง ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม นั่นเอง ค่ะ คุณผู้ชม ขา คือ ฝ ่า ย หญิง อะ เค้า ออกมา บอก นะคะ ว่า เส้น ทาง รวม ถึง เ ป้า หมาย ใน ชีวิต เนี่ย ดู เปลี่ยน ไป แล้วก็ เหมือน จะ เดิน เส้น ทาง กับ ออ ฟ ละ และ ออ ฟ ว่า ยังไง ล่ะ จ๊ะ ยอม รับ ว่า ความ รัก ส ั่น ค ลอ น จริง ค่ะ นัก ร้อง ห นุ่ม กระ รอ ก น้อย ออ ฟ ศ ุ ภ ณ ั ฐ หลัง ผ ัน ตัว เป็น ไร เด อร์ ส่ง อาหาร ทําให้ ไม่มี เวลา เท ค แค ร์ แฟน ลูก ท ุ ่ง สาว ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม ที่ ค บ หา ดู ใจ กัน มาก ว่า สอง ปี ทํา มา ฝ ่า ย หญิง ง อ น หนัก ถึง ขั้น ประ กา ศ ว่า โ สด เลยทีเดียว ล่ะ ค่ะ ก็ ก็ อยากจะ บอกว่า ยัง รัก หนู เหมือนเดิม อยู่ เมื่อกี้ ยัง เขียน บอก เค้า อยู่ เลย ว่า คิด ถึง อ่า พอ คิด ถึง ปุ๊บ บรรยากาศ ผม ส น ท นา เนี่ย การ ส น ท นา มันก็ ดีขึ้น นะฮะ คือ ผม ไม่ได้ กัน เพราะ คิดว่า เรา อยาก ที่จะ ไป จาก เขา แล้ว หรือ ไง อะไร จริงจริง ไม่ เลย กลับมา ก่อน กลับมา ก่อน อย่าง ที่ คิด ไป ไกล ก่อน หน้า นี้ เนี้ย ผม เขา ก็จะ ว่า ง เที่ยง คืน คุย กับ ผม ผม ไม่ สะดวก เนี้ย ต้อง ตื่น มา ทํา พิธี กร ตอนเช้า อะไร อย่างเงี้ย อยากจะ บอก เขา ว่า คือ แค่ ไม่ได้ คุย กัน เรื่อง แค่นี้ มันเป็น เรื่อง ที่ ง อ น กัน ตาม ปกติ นะฮะ ครั้ง นี้ ถือว่า หนัก สุด ไหมค่ะ ไม่ ครับ มี หนัก กว่า นี้ ครับ ไม่ หนัก กว่า นี้ ยัง ผ่าน มาแล้ว เลย วันนี้ เนี้ย เป็น เรื่อง เล็ก มากเลย ครับ ยัง เรียก แฟน ได้ เต็ม ปาก เหมือนเดิม ไหมค่ะ ได้ นะครับ ถ้า น้อง เขา ชอบ เวลา กลางคืน ที่ จะมา คอ คุย กัน คุย เรื่อง เอ่อ ประ ส บ กา รณ์ แต่ละ วัน อะไร แบบ เนี้ย ก็ ก็ คง ต้อง ต้อง เข้าใจ กัน แล้ว ยก เวลา นั้น ให้ เขา อะ ครับ แม ้ จะ อยู่ใน ช่วง ตาม ง ้อ นะคะ แต่ ห นุ่ม ออ ฟ ยืน ยัน ว่าจะ ยังไม่ เลิก อาชีพ ขับรถ ส่ง อาหาร แต่ จะ แบ่ง เวลา ให้กับ แฟน สาว มาก ขึ้น เพราะ ไม่ อยากให้ เป็น ปัญหา คา ราคา สั่ง ซ้ํา รอ อย่าง ที่ผ่านมา ค่ะ พอ ฝ ่า ย ชาย ออกมา เปิด ใจ ใช่มั้ย ทีม ข่าว ของเรา ก็ได้ ติดต่อ ไป ยัง น้อง ธ ัญ ญ ่า นะคะ น้อง ธ ัญ ญ ่า ก็ บอก ค่ะ ว่า ช่วงนี้ ก็เป็น ช่วง เวลา แห่ง การ ปรับ จู น ให้ เข้าใจ กัน มาก ยิ่ง ขึ้น นั่นเอง อ่ะ ก็เป็น กําลัง ใจ ให้กับ ทั้ง คู่ นะคะ ส่วน ตอนนี้ พัก กัน ก่อน ช่วง หน้า เรามี ข่าว ค ิ ม ค ัม เย ้ มา อั พ เด ท กัน ด้วย สัก ครู ่ เดียว ค่ะ กลับมา ช่วงนี้ น่ะ ได้ เวลา ของ บ ัน เท ิง ต่าง ประเทศ กัน แล้ว ค่ะ ถือว่า เป็น คู่ ร ้า ง สะ ท ้า น วง การ อีก คู่ หนึ่ง เลย ก็ ว่า ได้นะคะ คู่ ของ k i m c ar d a c i en t แล้วก็ c an y o u นั่นเอง ค่ะ ที่ ฟ ้อ ง ยา กัน ไป ทั้ง ทั้ง ที่ ทั้ง คู่ มี ลูก ด้วยกัน สี่ คน นะคะ แต่ ค ิ ม ก็ ออกมา ยืน ยัน น่ะ ว่า ก็ยัง คง รู้สึก ดีดี กับ c an y er อยู่ เสมอ ค่ะ ถึง จะ ฟ ้อ ง ห ย่า ตัด ขาด ความ เป็น สา มี ภ ร ร ยา กัน แต่ ดา รา หุ่น สะ บ ึ ม ค ิ ม คา รา เช ีย น บอกว่า เธอ ยัง คง เป็น แฟน ค ลับ ของ c an y o u ตลอด ไป ค่ะ k i m เปิด ใจ ใน รายการ ว่า เธอ กับ c an y er ยัง คง ทํา หน้า ที่ พ่อ และ แม่ ของ ลูก ลูก ร่วม กัน และ ง คง มีความ เ คา ร พ รัก ใน ตัว อ ดี ต สา มี เพราะ ยังไง c an ne s ก็ยัง เป็น พ่อ ของ ลูก ลูก และ เป็น ครอบครัว เดียวกัน ตลอด ไป ค่ะ ส่วน เหตุ ผล ของ การ แยก ทาง ค ิ ม ตอบ สั้น สั้น ว่า เพราะ มุม มอง บาง อย่าง ไม่ ตรง กัน ก็ เท่านั้น เอง และ ที่สําคัญ เธอ ยังไม่ได้ สา น รัก ใหม่ กับ ผู้ ประ กา ศ ข่าว ช่อง ซี เอ็น เอ็น แ วน จน หรือ นัก ร้อง โค ล ัม เบ ีย มา รู มา อย่าง ที่ มีคน เ มา ท์ กัน อีก ด้วย ค่ะ ส่วน พระ เอก อารมณ์ ก็ ย ึ ด เก้า อี ้ พิธี กร ใน รายการ จาก ศรี ภ ร ร ยา จา ด ้า พิ ม เก ต มิ ตร ซึ่ง พร้อม ชวน เพื่อน ซี ้ เค ล วิ น ฮ า ร์ ด มา พูด แล ก เปลี่ยน ความ คิด เห็น ใน ทุก ประ เด ็ น ตั้งแต่ การ ทํา หน้า ที่ พ่อ บ ท เรียน ใน ชีวิต และ เรื่อง อื่น ๆ ที่ น่า สนใจ โดย เร ด เท อ ล ท อ ล์ ค นะคะ ถือ เป็น เท ป พิเศษ ที่ ออก อากาศ ไป เมื่อวาน นี้ เน ื่อ ง ใน วัน พ่อ ของ ส ห รัฐ อ เม ริ กา ยี่สิบ มิ ถ ุ นาย น นั่นเอง ค่ะ ปิด ท้าย ด้วย เกาหลี ที่ จํา เป็น ต้อง หยุด กิจกรรม ใหม่ y o ch o i c e ทั้งหมด หลัง มี ทีม งาน สองคน ติด เช ื้อ โค วิ ส นาย ถ ิ ่น แล้วก็ ได้ ใกล้ ชิ ด กับ ห นุ่ม ห นุ่ม เซ เว ่น ที นั่นเอง ค่ะ โดย ต้น ส ัง กัด ประ กา ศ ค่ะ ว่า สิบ สาม ห นุ่ม คง ไม่ สามารถ ร่วม รายการ ที วี ของ เกาหลี หรือ งาน พบ ปะ แฟน เพลง ทาง ออนไลน์ เนื่องจาก อยู่ ระหว่าง ก ัก ตัว เป็น เวลา สิบ วัน นับ ตั้งแต่ วัน เ สาร ์ ที่ผ่านมา ซึ่ง ทาง ค่า ย หวัง ว่า แฟน เพลง ที่ รอ คอย การ กลับมา ของ วง เซ เว ่น ฮ ี น จะ เข้าใจ เพราะ สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ของ ศิ ล ปิ น และ ทีม ถือ เป็น เรื่อง สําคัญ ที่สุด ค่ะ หมด เวลา แล้ว จ้า แต่ว่า วัน พรุ่งนี้ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด นะคะ เพราะว่า เราจะ ได้ พบกับ พี่ มาก จ๋า แล้วก็ แม่ นา ค สองพัน ย ี่ สิบเอ็ด ค่ะ ย ัก ษ ์ ที่จะ ทาง ช่อง เก้า i m p or t h d หมาย เลข สามสิบ ของเรา แม่ นา ค พระ ข โน ง นะคะ นิ ว ชิ รา ภ รณ์ น้อง ขวัญ อุ ษ า ม ณ ี จะมา ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ กัน สด สด ใน รายการ ตรงนี้ เลยนะคะ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด ค่ะ คืน นี้ นอน หลับ ฝ ัน ดี รา ตรี ส ว ัส ดิ ์ นะคะ 🔴Live! รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ 21 มิ.ย. 2564, NineEntertain, 947955339357030, Download Facebook video and save them to your devices to play anytime for free"> สวัสดีค่ะ ขอ ต้อนรับ คุณผู้ชม เข้า สู่ n in e th e t en n i g h t li f e นะคะ คืน นี้ อยู่กับ ฝน น ัน ท กา ค่ะ ก็มี ห ลา ก หลาย ข่าว บ ัน เท ิง มา อั พ เด ท กัน แต่ วันนี้ เราจะ เริ่ม กัน ด้วย ข่าว ที่ ร้อน ฉา บ ตั้งแต่ เช้า วันนี้ เลยนะคะ กับ ความ บา ด หมา ง ระหว่าง จั ก จ ั่น อะ คํา สิ ริ แล้วก็ อ ดี ต ผู้ จัด การ ส่วน ตัว รวม ถึง เพื่อน ส นิ ท นะคะ ซึ่ง กร ณ ี นี้นะคะ คือ ทั้ง คู่ เนี่ย ก็ได้ สร้าง ข้อมูล เท ็ จ มา ทํา ลาย ชื่อ เสียง ของ คุณ เค ว ั ฒ นา สา มี ของ จั ๊ก จ ั่น นะคะ วันนี้ ค่ะ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ก็คือ ทั้ง อา บี แล้วก็ นก อุ ษ ณ ีย ์ นะคะ ก็ เดินทาง ตาม นัด การ ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ เมื่อ ช่วง เช้า ที่ผ่านมา ค่ะ ยืน ยัน ว่า สิบห้า ปี ที่ ดูแล กัน มา มี แต่ ความ จริง ใจ หวัง ดี ไม่เคย คิด ร้าย ค่ะ r b ป ก ชน อ ดี ผู้ จัด การ นาง เอก สาว จั ๊ก จ ั่น อา คํา ศิ ริ ที่ เช้า วันนี้ เดินทาง มา ยัง ศาล แ ข วง ด อ น เมือง พร้อม เปิด ใจ เป็น ครั้งแรก หลัง พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น นํา ส่ง สํา น วน ใน ค ดี ที่ จั ๊ก จ ั่น และ สา มี เข ต ว ั ฒ นา ย ื่น ฟ ้อ ง อา บี ถา มิ น ประ มา ท กร ณ ี อา บี สร้าง ข้อมูล เท ็ จ ทํา น อ ง ว่า เค ว ร ั ท นา มี โลก สอง ใบ ค บ หา ผู้หญิง อีก คน ทั้ง ที่ กําลังจะ แต่ง งาน กับ จั ๊ก จ ั่น ค่ะ ตลอด เวลา เนี้ย ยืน ยัน ว่า ให้ น้อง มา เนี้ย ด้วย ความ ตั้งใจ ตั้งใจ เต็ม ที่ ด้วย ความ หวัง ดี จริง ใจ มา ตลอด จริงจริง ค่ะ แล้วก็ เอ่อ ด้วย ความ ที่ เห็น เขา เป็น ครอบครัว เรา ไม่เคย คิด เรื่อง ผล ประโยชน์ ใด ใด เลย แม ้ แต่ บาท เดียว อ่ะ ไม่เคย ห ัก เปอร์เซ็นต์ จาก น้อง เลย ตลอด เวลา ที่ ดูแล กัน มา พอ ทุกอย่าง มัน เดิน มา ถึง วันนี้ แล้ว เป็น อย่างงี้ เนี้ย ก็ ก็ ยอม รับ ว่า ก็คือ คือ เสีย ใจ มาก ไม่ได้ อยากให้ มันเป็น แบบนี้ เลย อา บี อา บี ครับ เห็นไหม อา บี ได้ ขออนุญาต โอกาส หน้า แล้ว กัน เนอะ ขอโทษ แล้ว แต่ว่า เขา ไม่ รับ คํา ขอโทษ นะครับ เดี๋ยว เดี๋ยว ขอ ให้ เป็น เรื่องของ รอ อยู่ มัน ก็ไม่ หรอก ค่ะ เพราะ เพราะว่า เรา มีความ รู้สึก ที่ ดี อ่ะ เรา ไม่ได้ เป็น ศ ัต รู หรือ อะไร กัน วันนี้ ก็ ยังไม่ได้ คิด อย่าง นั้น นะคะ โดย หลังจาก นี้นะคะ ก็ อยู่ ภา ย ใต้ สํา นัก อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี ศาล แ ข วง เก้า ด อ น เมือง ว่า จะมี คํา สั่ง ฟ ้อ ง ต่อไป หรือ ไม่ ขณะ ที่ นัก แสดง สาว นก อุ ษ ณ ีย ์ เดินทาง มา ตาม นัด ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ พร้อม กับ ท นาย ความ ส่วน ตัว ที่ สํา นัก งาน อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี อา ญา ห้า สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ถนน ร ั ช ดา ภ ิ เ ษ ก โดย มี พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น เดินทาง มา ส่ง สํา น วน ฟ ้อ ง ให้กับ อั ย การ ซึ่ง หลังจาก นี้ ย การ จะ พิ จา ร ณ า หลัก ฐาน ทั้งหมด และ จะ นัด นก อุ ษ ณ ีย ์ ผู้ ต้อง หา ใน ค ดี ดัง กล่าว มา ฟัง คํา สั่ง อั ย การ ว่าจะ ทําการ ฟ ้อ ง หรือ ไม่ ใน วันที่ ยี่สิบ สอง กร ก ฎ า คม นี้ ค่ะ พี่ วัน ไหน ครับ รายการ ครับ วันนี้ เค ร ีย ด ไหมค่ะ พี่ ขา เค ครับ ทาง ด้าน อิ ท ธิ พล แก้ว ทิ พ ย์ โ ฆ ษ ก สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ได้ ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ ว่า ค ดี ความ ดัง กล่าว เป็น ค ดี ห มิ ่น ประ มา ท ด้วย การ โ ฆ ษ ณ า ไม่ใช่ ค ดี อา ญา ดัง นั้น ค ดี นี้ มี สิทธิ์ ยอม ความ กัน ได้ ถ้า หา ก ทาง ผู้ ต้อง หา และ ผู้ เสีย หาย ไกล ่ เกลี่ย กัน ได้ ก็สามารถ มา ถ อ น คํา ร้อง ได้ เสมอ แม ้ ว่าจะ ฟ ้ องศา ล ไป แล้วก็ ตาม จน กว่า ค ดี นี้ จะ ถึง ที่สุด ค่ะ ค่ะ ก็ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ยังไง เราก็จะ นํา มา ราย งาน ให้ คุณผู้ชม ได้ ทราบ กัน ทันที ทันที นะคะ ส่วน ตอนนี้ เรา ไป ตาม กัน ต่อ ค่ะ ถึง การ เปิด ใจ นะ ของ ไอ ซ์ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ นะคะ แล้วก็ อ่า แบ งค์ อ ธิ กิ จ ลูก สาว แล้วก็ ลูก เข ย ของ น้า ค ่อ ม นั่นเอง ค่ะ ซึ่ง ทั้ง คู่ ก็ได้ ออกมา เปิด ใจ ถึง เรื่อง รา ว แล้วก็ ด รา ม่า ต่าง ๆ ที่ ถา โ ถ ม เข้ามา จน วันนี้ พวก เค้า เข้ม แข็ง ขึ้น มากเลย ค่ะ แม ้ ระยะ เวลา จะ ผ่าน ไป กว่า สอง เดือน แล้ว จาก การ จัด ไฟ ของ ต ล ก ผู้ เป็น ที่ รัก ของ คน ไทย นัก ค ่อ ม ชวน ช ื่น ก็ยัง คง ไม่ เล ือ น หายไป จาก ความ คิด ถึง ล่าสุด ลูก สาว ไอ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ และ สา มี แบ งค์ อ ธิ กิ จ ก็ ควร จะมา เปิด ใจ ผ่าน รายการ คุย แซ่บ โชว์ ถึง ความ รู้สึก หลัง ส ู ญ เสีย คุณ พ่อ ว่า ต น พยายาม เข้ม แข็ง ให้ เร็ว ที่สุด เพื่อ ดูแล คุณแม่ เอ๋ ทั้ง กา ย และ ใจ รวม ทั้ง เล่า ย้อน ไป วิ นาที ที่ บอก ลา คุณ พ่อ ค ่อ ม ไป อย่าง ไม่มี วัน กลับ ทํา เอา สาว ไอ ซ์ ถึง กับ ก ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ ที เดียว ค่ะ โดย ตลอด การ รักษา จน กระ ท ั่ง เสีย ชีวิต ของ น้า ค ่อ ม ทั้ง ครอบครัว ก็ ได้รับ ผล กระ ท บ จาก ข่าว ด รา ม่า ต่าง ๆ ทั้ง เรื่อง การ เกาะ พ่อ กิน หา ก ไม่มี พ่อ แล้ว จะ หา เงิน จาก ไหน มา ใช้ จ่าย ซึ่ง ไอ ซ์ และ แบ งค์ ก็ ย ้ํา ชัด ว่า ต น ตั้งใจ ทํา มา หา กิน ทํา ธุรกิจ ห ลา ก หลาย อย่าง รวม ถึง ช่อง ยู ทู ป เพื่อ หา ราย ได้ เลี้ยง ครอบครัว อยู่แล้ว อยาก ฝาก ให้ คนที่ เข้ามา วิ จา รณ์ ใน ทาง เสีย หาย อยากให้ มี ส ติ ก่อน ที่จะ เข้ามา ด่า ท อ ต น และ ครอบครัว ค่ะ ส่วน กร ณ ี ที่ หลายคน อยาก รู้ ว่า เธอ อัน ฟ อ ล โล ่ บอล เชิญ ยิ้ม เพราะ ยัง โก ร ธ เรื่อง คุณ พ่อ นั้น สาว ไอ ซ์ ขอ ไม่ พูด ถึง ประ เด ็ น นี้ เพราะ ไม่ อยากให้ เรื่อง บา น ปลาย อยากให้ จบ ไป จะเป็น ผล ดี กับ ทุกคน ค่ะ เอา ล่ะ มา ต่อ กัน ที่ ข่าว ที่เรา ก็ต้อง ตาม กันนะคะ ใน กร ณ ี ของ อ่า วัน เด อร์ เฟ ร ม นั่นเอง ค่ะ ที่ มีคน นั้น นํา เอา รูป ของ น้อง เนี่ย ไป ตัด ต่อ ใน เช ิง ลา ม ก ล่าสุด จับ คน ทํา ผิด ได้ แล้ว ค่ะ โล ่ง ใจ ขึ้น อีก ขั้น ค่ะ นัก ร้อง สาว วัน เด อร์ เฟ ร ม หลัง แจ้ง ความ เอา ผิด คน ตัด ต่อ ภาพ ต น ใน เช ิง ลา ม ก ลา จา ร ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตํารวจ จับ กุ ม ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว โดย ทาง นัก ร้อง ดัง ที่ เดินทาง ไป ติดตาม ความ ค ื บ หน้า ที่ บ ก ปอ ท เ ผ ย ว่า เพิ่ง ทราบ จาก ตํารวจ ว่า ผู้ ต้อง หา มี ภาพ ของ ต น เพื่อ เตรียม ตัด ต่อ อีก นับ พัน ภาพ จํา ห น่า ย ใน ราคา หลัก ร้อย บาท และ พบ ว่า กระ ทํา มา ได้ ประมาณ หนึ่ง ซึ่ง การ กระ ทํา ดัง กล่าว ผิด ก ฎ หมาย มา ต รา สองร้อย แปดสิบ เจ็ด จํา ห น่า ย ภาพ ลา ม ก อ นา จา ร รวม ถึง ผิด พร บ คอ ม พิ ว เตอร์ มา ต รา สิบสี่ นํา เข้า ข้อมูล ลา ม ก อ นา จา ร และ มา ต รา สิบหก การ ตัด ต่อ ภาพ ผู้ อื่น โดย เ ผ ย ว่า ถึง จะ จับ ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว ต น ก็ไม่ อยาก พบ หน้า ค่ะ ส่วน ตัว เรา ไม่ อยาก เจอ ค่ะ อืม เราก็ รู้สึกว่า แบบ เรา เขา ก็ ได้รับ ผล ของ เขา แล้ว เนอะ อืม ดี ที่ อย่าง นั้น เรา ได้รับ ความ เป็น ธรรม ใน ใน ด้าน ที่เรา แจ้ง ไป อะไร ถ้า เขา ได้รับ ผล แล้ว เขา เอาไป แก้ ไม่ ทํา อีก อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ให้ อ ภัย อะคะ คือ ระหว่าง ทาง ที่ เจ้าหน้าที่ ดําเนิน การ ที่ จับ กุ ม เขา เรามี วาง ระ แ วง หรือว่า กลัว ไหม ว่า เออ เขาจะ มา รุ ก ล ้ํา หรือ ลุก ลา ม เรา แอ บ กลัว เหมือนกัน ว่า แบบ เอ ๊ะ หลัง หลังจาก เนี้ย เขา เขา จะมา อะไร เรา รึเปล่า อะไร อย่างเงี้ย ค่ะ แต่ว่า ก็ เราก็ ป้องกัน ในส่วนของ เรา ได้ เต็ม ที่ ให้ เต็ม ที่ หนู อ่ะ เป็นคน เชื่อ ใน เรื่อง สิ ท ธิ ของ การ แต่ง ตัว เรามี สิ ท ธิ ใน ร่างกาย ตัวเอง เนอะ แต่ว่า เราก็ รู้สึกว่า การ ที่เรา แต่ง ตัว โป ๊ หรือว่า อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ไม่ได้ แปลว่า เรา เป็นคน ไม่ ดี อืม ค่ะ เราก็ ไม่ได้ ไป ทํา ร้าย ใคร ค่ะ หนู ก็ ดู ตาม ตาม กา ล สาม ดีกว่า ค่ะ ประมาณนี้ นอก จาก นี้นะคะ คุณ พ่อ ของ w on d er f ra me ยัง เ ผ ย อีก ว่า ใน ช่อง ทาง แฟน facebook ของ w on d er f ra me มีคน ส่ง ข้อ ความ ไม่ เหมาะ สม เข้ามา จํานวน มาก ตอนนี้ เตรียม ร ว บ รวม ข้อมูล เก็บ ไว้ ซึ่ง ทาง เจ้าหน้าที่ ตํารวจ เ ผ ย ว่า มีความ ผิด ใน ข้อ หา ค ุ ก คา ม ทาง เพ ศ แต่ บุ ค ค ล เหล่า นี้ ม ัก จะ ปิด บัง ตัว ต น ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ w on d er f ra me ด้วย ส่วน คนนี้ ก็ ต้องการ กําลัง ใจ เหมือนกัน น่ะ เพราะว่า เพิ่ง เจอ เหตุ กา รณ์ ที่ ทํา เอา โ ฮ เจ้า ตัว ตก ใจ ไม่ น้อย ที เดียว พี่ เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม นั่นเอง ค่ะ เพราะว่า บ้าน สวน ที่ พัก อา ศ ัย เกิด ไฟ ไหม ้ ว อด ทั้ง หลัง ค่ะ ท่า ม เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม ต้อง รีบ ตั้ง ส ติ โดย ด่วน เมื่อ เกิด เหตุ ไฟ ไหม ้ กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ที่ บ้าน สวน จังหวัด ป ท ุ ม ธ า นี โดย เพ ลิง นั้น แรง มาก ไม่ สามารถ ดับ ไฟ ได้ เบ ื้อ ง ต้น ต้อง รอ เจ้าหน้าที่ ดับ เพ ลิง มา เท่านั้น แต่ ขณะ เกิด เหตุ ต น ไป ก ัง ว ล ว่า แก ๊ ส จะ ระ เ บิ ด เนื่องจาก ภายใน กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ซึ่ง ใช้ เป็น ที่ พัก ผ่อน มี อุปกรณ์ ทํา คร ัว อยู่ อีก ทั้ง ยัง กลัว ว่าจะ ลา ม ไป บ้าน ข้าง ๆ โดย เจ ี๊ย บ คา ด ว่า ต้น เหตุ ของ เพ ลิง ไหม ้ น่าจะ มาจาก ไฟฟ้า ลัด วง จร ค่ะ ตั้ง กล้อง กลับ ให้ ได้ แล้ว ถ้า น้ํา น้ํา ก ๊อ ก ที่เรา เปิด อะ นะ เพราะว่า มันมี ประ กา ย ไฟ เข้าไป ที่ บ้าน มันจะ ตัด เลย อืม ที นี้ ปั๊ม น้ํามัน ก็ ใช้ ไม่ได้ ไง อะ ฮะ แต่ ถ้าเกิด ว่า พัง ไป พัก อะ คือ ถ ัง ส่วน มาก พวก กะ ละ ม ัง พวก อะไร มันก็ อยู่ใน กระ ท่อ ม หมดเลย โดย ไม่ สามารถ ไป หยิบ ได้ เพราะ ใน กระ ท่อ ม เนี่ย มันมี เ ตา แก ๊ ส สิ่งที่ กลัว คือ ถ ัง แก ๊ ส ระ เ บิ ด ค่ะ ทําให้ ข้าง บ้าน แป ล ก ๆ มาก ถ ัง แก ๊ ส มันไม่ ระ เ บิ ด อะ มันไม่ หมดเลย แต่ มันไม่ ระ เ บิ ด อะ ครับ ทั้ง ๆ ที่ ข้างใน ก็มี แ ข ก ด้วย อืม ถือว่า เป็น โชคดี ไป ค่ะ แล้ว ไฟ มันก็ ลม มันก็ ไม่ได้ พัด ไป ทาง ด้าน เขา มัน พัด เข้าไป ถึง ที่ ของเรา เท่า กับ ลูก ไฟ ไป สัมผัส ของเรา เนี้ย มัน ลุก แป ๊บ เดียว เอง น่ะ มัน คือ ไม้ ไ ผ ่ พอ ลุก เสร็จ ป ั ๊บ ทําให้ หมดเลย เจ ี้ย บ ขอ อีก ว่า ชีวิต ของ คน ใน บ้าน สําคัญ กว่า สิ่ง ต่างต่าง ที่ หายไป กับ ไฟ ซึ่ง มี เพียง ผู้ ได้รับ บา ด เจ็บ เล็ก น้อย เท่านั้น ส่วน บริเวณ ดัง กล่าว ต น คา ด ว่าจะ ปรับ มา เป็น ร้าน ก ๋ วย เ ตี ๋ ย ว ซึ่ง เป็น ธุรกิจ ที่ ต น ทํา อยู่ ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ นะคะ ส่วน ข่าว นี้ เรา ขอ แสดง ความ ยินดี นะคะ กับ คุณ พ่อ คุณแม่ ป้าย แดง เลยค่ะ คุณ พ่อ แม น การ ิน ล่ะ ก็ คุณแม่ เก ล ร ดา ได้ ลูก ชาย สม ใจ แล้ว ชื่อ เล่น ว่า น้อง ก รา ฟ ค่ะ หรือว่า ชื่อ จริง นะคะ เด็ก ชาย กร ท ั ศ น์ ว รา ท ั ศ น์ คลอด เมื่อ ช่วง เช้า วันนี้ เอง นะคะ โอ้โห น่ารัก น่า ช ัง น่า เอ็น ดู มาก ๆ เลย จน คุณแม่ เก ล ถึง กับ ก ล ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ แล้วก็ ตก หลุม รัก อีก ยินดี ด้วยนะคะ กับ ทั้ง คู่ น่ารัก มาก ๆ เลยค่ะ เป็น ภาพ ที่ อบ อุ ่น จริง ๆ นะคะ ค รา ว นี้ มา ต่อ กัน ที่ คู่ รัก กัน บ้าง ดีกว่า เพิ่ง จะ บอก รัก กัน ไป แท บ จะ ทุกวัน เลยนะคะ แต่ ดู เหมือน ว่า รัก เนี่ย จะ ไม่ หวาน เหมือน เก่า แล้ว ออ ฟ ศ ุ ภ น ัน ท์ แล้วก็ น้อง ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม นั่นเอง ค่ะ คุณผู้ชม ขา คือ ฝ ่า ย หญิง อะ เค้า ออกมา บอก นะคะ ว่า เส้น ทาง รวม ถึง เ ป้า หมาย ใน ชีวิต เนี่ย ดู เปลี่ยน ไป แล้วก็ เหมือน จะ เดิน เส้น ทาง กับ ออ ฟ ละ และ ออ ฟ ว่า ยังไง ล่ะ จ๊ะ ยอม รับ ว่า ความ รัก ส ั่น ค ลอ น จริง ค่ะ นัก ร้อง ห นุ่ม กระ รอ ก น้อย ออ ฟ ศ ุ ภ ณ ั ฐ หลัง ผ ัน ตัว เป็น ไร เด อร์ ส่ง อาหาร ทําให้ ไม่มี เวลา เท ค แค ร์ แฟน ลูก ท ุ ่ง สาว ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม ที่ ค บ หา ดู ใจ กัน มาก ว่า สอง ปี ทํา มา ฝ ่า ย หญิง ง อ น หนัก ถึง ขั้น ประ กา ศ ว่า โ สด เลยทีเดียว ล่ะ ค่ะ ก็ ก็ อยากจะ บอกว่า ยัง รัก หนู เหมือนเดิม อยู่ เมื่อกี้ ยัง เขียน บอก เค้า อยู่ เลย ว่า คิด ถึง อ่า พอ คิด ถึง ปุ๊บ บรรยากาศ ผม ส น ท นา เนี่ย การ ส น ท นา มันก็ ดีขึ้น นะฮะ คือ ผม ไม่ได้ กัน เพราะ คิดว่า เรา อยาก ที่จะ ไป จาก เขา แล้ว หรือ ไง อะไร จริงจริง ไม่ เลย กลับมา ก่อน กลับมา ก่อน อย่าง ที่ คิด ไป ไกล ก่อน หน้า นี้ เนี้ย ผม เขา ก็จะ ว่า ง เที่ยง คืน คุย กับ ผม ผม ไม่ สะดวก เนี้ย ต้อง ตื่น มา ทํา พิธี กร ตอนเช้า อะไร อย่างเงี้ย อยากจะ บอก เขา ว่า คือ แค่ ไม่ได้ คุย กัน เรื่อง แค่นี้ มันเป็น เรื่อง ที่ ง อ น กัน ตาม ปกติ นะฮะ ครั้ง นี้ ถือว่า หนัก สุด ไหมค่ะ ไม่ ครับ มี หนัก กว่า นี้ ครับ ไม่ หนัก กว่า นี้ ยัง ผ่าน มาแล้ว เลย วันนี้ เนี้ย เป็น เรื่อง เล็ก มากเลย ครับ ยัง เรียก แฟน ได้ เต็ม ปาก เหมือนเดิม ไหมค่ะ ได้ นะครับ ถ้า น้อง เขา ชอบ เวลา กลางคืน ที่ จะมา คอ คุย กัน คุย เรื่อง เอ่อ ประ ส บ กา รณ์ แต่ละ วัน อะไร แบบ เนี้ย ก็ ก็ คง ต้อง ต้อง เข้าใจ กัน แล้ว ยก เวลา นั้น ให้ เขา อะ ครับ แม ้ จะ อยู่ใน ช่วง ตาม ง ้อ นะคะ แต่ ห นุ่ม ออ ฟ ยืน ยัน ว่าจะ ยังไม่ เลิก อาชีพ ขับรถ ส่ง อาหาร แต่ จะ แบ่ง เวลา ให้กับ แฟน สาว มาก ขึ้น เพราะ ไม่ อยากให้ เป็น ปัญหา คา ราคา สั่ง ซ้ํา รอ อย่าง ที่ผ่านมา ค่ะ พอ ฝ ่า ย ชาย ออกมา เปิด ใจ ใช่มั้ย ทีม ข่าว ของเรา ก็ได้ ติดต่อ ไป ยัง น้อง ธ ัญ ญ ่า นะคะ น้อง ธ ัญ ญ ่า ก็ บอก ค่ะ ว่า ช่วงนี้ ก็เป็น ช่วง เวลา แห่ง การ ปรับ จู น ให้ เข้าใจ กัน มาก ยิ่ง ขึ้น นั่นเอง อ่ะ ก็เป็น กําลัง ใจ ให้กับ ทั้ง คู่ นะคะ ส่วน ตอนนี้ พัก กัน ก่อน ช่วง หน้า เรามี ข่าว ค ิ ม ค ัม เย ้ มา อั พ เด ท กัน ด้วย สัก ครู ่ เดียว ค่ะ กลับมา ช่วงนี้ น่ะ ได้ เวลา ของ บ ัน เท ิง ต่าง ประเทศ กัน แล้ว ค่ะ ถือว่า เป็น คู่ ร ้า ง สะ ท ้า น วง การ อีก คู่ หนึ่ง เลย ก็ ว่า ได้นะคะ คู่ ของ k i m c ar d a c i en t แล้วก็ c an y o u นั่นเอง ค่ะ ที่ ฟ ้อ ง ยา กัน ไป ทั้ง ทั้ง ที่ ทั้ง คู่ มี ลูก ด้วยกัน สี่ คน นะคะ แต่ ค ิ ม ก็ ออกมา ยืน ยัน น่ะ ว่า ก็ยัง คง รู้สึก ดีดี กับ c an y er อยู่ เสมอ ค่ะ ถึง จะ ฟ ้อ ง ห ย่า ตัด ขาด ความ เป็น สา มี ภ ร ร ยา กัน แต่ ดา รา หุ่น สะ บ ึ ม ค ิ ม คา รา เช ีย น บอกว่า เธอ ยัง คง เป็น แฟน ค ลับ ของ c an y o u ตลอด ไป ค่ะ k i m เปิด ใจ ใน รายการ ว่า เธอ กับ c an y er ยัง คง ทํา หน้า ที่ พ่อ และ แม่ ของ ลูก ลูก ร่วม กัน และ ง คง มีความ เ คา ร พ รัก ใน ตัว อ ดี ต สา มี เพราะ ยังไง c an ne s ก็ยัง เป็น พ่อ ของ ลูก ลูก และ เป็น ครอบครัว เดียวกัน ตลอด ไป ค่ะ ส่วน เหตุ ผล ของ การ แยก ทาง ค ิ ม ตอบ สั้น สั้น ว่า เพราะ มุม มอง บาง อย่าง ไม่ ตรง กัน ก็ เท่านั้น เอง และ ที่สําคัญ เธอ ยังไม่ได้ สา น รัก ใหม่ กับ ผู้ ประ กา ศ ข่าว ช่อง ซี เอ็น เอ็น แ วน จน หรือ นัก ร้อง โค ล ัม เบ ีย มา รู มา อย่าง ที่ มีคน เ มา ท์ กัน อีก ด้วย ค่ะ ส่วน พระ เอก อารมณ์ ก็ ย ึ ด เก้า อี ้ พิธี กร ใน รายการ จาก ศรี ภ ร ร ยา จา ด ้า พิ ม เก ต มิ ตร ซึ่ง พร้อม ชวน เพื่อน ซี ้ เค ล วิ น ฮ า ร์ ด มา พูด แล ก เปลี่ยน ความ คิด เห็น ใน ทุก ประ เด ็ น ตั้งแต่ การ ทํา หน้า ที่ พ่อ บ ท เรียน ใน ชีวิต และ เรื่อง อื่น ๆ ที่ น่า สนใจ โดย เร ด เท อ ล ท อ ล์ ค นะคะ ถือ เป็น เท ป พิเศษ ที่ ออก อากาศ ไป เมื่อวาน นี้ เน ื่อ ง ใน วัน พ่อ ของ ส ห รัฐ อ เม ริ กา ยี่สิบ มิ ถ ุ นาย น นั่นเอง ค่ะ ปิด ท้าย ด้วย เกาหลี ที่ จํา เป็น ต้อง หยุด กิจกรรม ใหม่ y o ch o i c e ทั้งหมด หลัง มี ทีม งาน สองคน ติด เช ื้อ โค วิ ส นาย ถ ิ ่น แล้วก็ ได้ ใกล้ ชิ ด กับ ห นุ่ม ห นุ่ม เซ เว ่น ที นั่นเอง ค่ะ โดย ต้น ส ัง กัด ประ กา ศ ค่ะ ว่า สิบ สาม ห นุ่ม คง ไม่ สามารถ ร่วม รายการ ที วี ของ เกาหลี หรือ งาน พบ ปะ แฟน เพลง ทาง ออนไลน์ เนื่องจาก อยู่ ระหว่าง ก ัก ตัว เป็น เวลา สิบ วัน นับ ตั้งแต่ วัน เ สาร ์ ที่ผ่านมา ซึ่ง ทาง ค่า ย หวัง ว่า แฟน เพลง ที่ รอ คอย การ กลับมา ของ วง เซ เว ่น ฮ ี น จะ เข้าใจ เพราะ สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ของ ศิ ล ปิ น และ ทีม ถือ เป็น เรื่อง สําคัญ ที่สุด ค่ะ หมด เวลา แล้ว จ้า แต่ว่า วัน พรุ่งนี้ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด นะคะ เพราะว่า เราจะ ได้ พบกับ พี่ มาก จ๋า แล้วก็ แม่ นา ค สองพัน ย ี่ สิบเอ็ด ค่ะ ย ัก ษ ์ ที่จะ ทาง ช่อง เก้า i m p or t h d หมาย เลข สามสิบ ของเรา แม่ นา ค พระ ข โน ง นะคะ นิ ว ชิ รา ภ รณ์ น้อง ขวัญ อุ ษ า ม ณ ี จะมา ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ กัน สด สด ใน รายการ ตรงนี้ เลยนะคะ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด ค่ะ คืน นี้ นอน หลับ ฝ ัน ดี รา ตรี ส ว ัส ดิ ์ นะคะ"> สวัสดีค่ะ ขอ ต้อนรับ คุณผู้ชม เข้า สู่ n in e th e t en n i g h t li f e นะคะ คืน นี้ อยู่กับ ฝน น ัน ท กา ค่ะ ก็มี ห ลา ก หลาย ข่าว บ ัน เท ิง มา อั พ เด ท กัน แต่ วันนี้ เราจะ เริ่ม กัน ด้วย ข่าว ที่ ร้อน ฉา บ ตั้งแต่ เช้า วันนี้ เลยนะคะ กับ ความ บา ด หมา ง ระหว่าง จั ก จ ั่น อะ คํา สิ ริ แล้วก็ อ ดี ต ผู้ จัด การ ส่วน ตัว รวม ถึง เพื่อน ส นิ ท นะคะ ซึ่ง กร ณ ี นี้นะคะ คือ ทั้ง คู่ เนี่ย ก็ได้ สร้าง ข้อมูล เท ็ จ มา ทํา ลาย ชื่อ เสียง ของ คุณ เค ว ั ฒ นา สา มี ของ จั ๊ก จ ั่น นะคะ วันนี้ ค่ะ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ก็คือ ทั้ง อา บี แล้วก็ นก อุ ษ ณ ีย ์ นะคะ ก็ เดินทาง ตาม นัด การ ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ เมื่อ ช่วง เช้า ที่ผ่านมา ค่ะ ยืน ยัน ว่า สิบห้า ปี ที่ ดูแล กัน มา มี แต่ ความ จริง ใจ หวัง ดี ไม่เคย คิด ร้าย ค่ะ r b ป ก ชน อ ดี ผู้ จัด การ นาง เอก สาว จั ๊ก จ ั่น อา คํา ศิ ริ ที่ เช้า วันนี้ เดินทาง มา ยัง ศาล แ ข วง ด อ น เมือง พร้อม เปิด ใจ เป็น ครั้งแรก หลัง พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น นํา ส่ง สํา น วน ใน ค ดี ที่ จั ๊ก จ ั่น และ สา มี เข ต ว ั ฒ นา ย ื่น ฟ ้อ ง อา บี ถา มิ น ประ มา ท กร ณ ี อา บี สร้าง ข้อมูล เท ็ จ ทํา น อ ง ว่า เค ว ร ั ท นา มี โลก สอง ใบ ค บ หา ผู้หญิง อีก คน ทั้ง ที่ กําลังจะ แต่ง งาน กับ จั ๊ก จ ั่น ค่ะ ตลอด เวลา เนี้ย ยืน ยัน ว่า ให้ น้อง มา เนี้ย ด้วย ความ ตั้งใจ ตั้งใจ เต็ม ที่ ด้วย ความ หวัง ดี จริง ใจ มา ตลอด จริงจริง ค่ะ แล้วก็ เอ่อ ด้วย ความ ที่ เห็น เขา เป็น ครอบครัว เรา ไม่เคย คิด เรื่อง ผล ประโยชน์ ใด ใด เลย แม ้ แต่ บาท เดียว อ่ะ ไม่เคย ห ัก เปอร์เซ็นต์ จาก น้อง เลย ตลอด เวลา ที่ ดูแล กัน มา พอ ทุกอย่าง มัน เดิน มา ถึง วันนี้ แล้ว เป็น อย่างงี้ เนี้ย ก็ ก็ ยอม รับ ว่า ก็คือ คือ เสีย ใจ มาก ไม่ได้ อยากให้ มันเป็น แบบนี้ เลย อา บี อา บี ครับ เห็นไหม อา บี ได้ ขออนุญาต โอกาส หน้า แล้ว กัน เนอะ ขอโทษ แล้ว แต่ว่า เขา ไม่ รับ คํา ขอโทษ นะครับ เดี๋ยว เดี๋ยว ขอ ให้ เป็น เรื่องของ รอ อยู่ มัน ก็ไม่ หรอก ค่ะ เพราะ เพราะว่า เรา มีความ รู้สึก ที่ ดี อ่ะ เรา ไม่ได้ เป็น ศ ัต รู หรือ อะไร กัน วันนี้ ก็ ยังไม่ได้ คิด อย่าง นั้น นะคะ โดย หลังจาก นี้นะคะ ก็ อยู่ ภา ย ใต้ สํา นัก อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี ศาล แ ข วง เก้า ด อ น เมือง ว่า จะมี คํา สั่ง ฟ ้อ ง ต่อไป หรือ ไม่ ขณะ ที่ นัก แสดง สาว นก อุ ษ ณ ีย ์ เดินทาง มา ตาม นัด ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ พร้อม กับ ท นาย ความ ส่วน ตัว ที่ สํา นัก งาน อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี อา ญา ห้า สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ถนน ร ั ช ดา ภ ิ เ ษ ก โดย มี พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น เดินทาง มา ส่ง สํา น วน ฟ ้อ ง ให้กับ อั ย การ ซึ่ง หลังจาก นี้ ย การ จะ พิ จา ร ณ า หลัก ฐาน ทั้งหมด และ จะ นัด นก อุ ษ ณ ีย ์ ผู้ ต้อง หา ใน ค ดี ดัง กล่าว มา ฟัง คํา สั่ง อั ย การ ว่าจะ ทําการ ฟ ้อ ง หรือ ไม่ ใน วันที่ ยี่สิบ สอง กร ก ฎ า คม นี้ ค่ะ พี่ วัน ไหน ครับ รายการ ครับ วันนี้ เค ร ีย ด ไหมค่ะ พี่ ขา เค ครับ ทาง ด้าน อิ ท ธิ พล แก้ว ทิ พ ย์ โ ฆ ษ ก สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ได้ ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ ว่า ค ดี ความ ดัง กล่าว เป็น ค ดี ห มิ ่น ประ มา ท ด้วย การ โ ฆ ษ ณ า ไม่ใช่ ค ดี อา ญา ดัง นั้น ค ดี นี้ มี สิทธิ์ ยอม ความ กัน ได้ ถ้า หา ก ทาง ผู้ ต้อง หา และ ผู้ เสีย หาย ไกล ่ เกลี่ย กัน ได้ ก็สามารถ มา ถ อ น คํา ร้อง ได้ เสมอ แม ้ ว่าจะ ฟ ้ องศา ล ไป แล้วก็ ตาม จน กว่า ค ดี นี้ จะ ถึง ที่สุด ค่ะ ค่ะ ก็ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ยังไง เราก็จะ นํา มา ราย งาน ให้ คุณผู้ชม ได้ ทราบ กัน ทันที ทันที นะคะ ส่วน ตอนนี้ เรา ไป ตาม กัน ต่อ ค่ะ ถึง การ เปิด ใจ นะ ของ ไอ ซ์ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ นะคะ แล้วก็ อ่า แบ งค์ อ ธิ กิ จ ลูก สาว แล้วก็ ลูก เข ย ของ น้า ค ่อ ม นั่นเอง ค่ะ ซึ่ง ทั้ง คู่ ก็ได้ ออกมา เปิด ใจ ถึง เรื่อง รา ว แล้วก็ ด รา ม่า ต่าง ๆ ที่ ถา โ ถ ม เข้ามา จน วันนี้ พวก เค้า เข้ม แข็ง ขึ้น มากเลย ค่ะ แม ้ ระยะ เวลา จะ ผ่าน ไป กว่า สอง เดือน แล้ว จาก การ จัด ไฟ ของ ต ล ก ผู้ เป็น ที่ รัก ของ คน ไทย นัก ค ่อ ม ชวน ช ื่น ก็ยัง คง ไม่ เล ือ น หายไป จาก ความ คิด ถึง ล่าสุด ลูก สาว ไอ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ และ สา มี แบ งค์ อ ธิ กิ จ ก็ ควร จะมา เปิด ใจ ผ่าน รายการ คุย แซ่บ โชว์ ถึง ความ รู้สึก หลัง ส ู ญ เสีย คุณ พ่อ ว่า ต น พยายาม เข้ม แข็ง ให้ เร็ว ที่สุด เพื่อ ดูแล คุณแม่ เอ๋ ทั้ง กา ย และ ใจ รวม ทั้ง เล่า ย้อน ไป วิ นาที ที่ บอก ลา คุณ พ่อ ค ่อ ม ไป อย่าง ไม่มี วัน กลับ ทํา เอา สาว ไอ ซ์ ถึง กับ ก ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ ที เดียว ค่ะ โดย ตลอด การ รักษา จน กระ ท ั่ง เสีย ชีวิต ของ น้า ค ่อ ม ทั้ง ครอบครัว ก็ ได้รับ ผล กระ ท บ จาก ข่าว ด รา ม่า ต่าง ๆ ทั้ง เรื่อง การ เกาะ พ่อ กิน หา ก ไม่มี พ่อ แล้ว จะ หา เงิน จาก ไหน มา ใช้ จ่าย ซึ่ง ไอ ซ์ และ แบ งค์ ก็ ย ้ํา ชัด ว่า ต น ตั้งใจ ทํา มา หา กิน ทํา ธุรกิจ ห ลา ก หลาย อย่าง รวม ถึง ช่อง ยู ทู ป เพื่อ หา ราย ได้ เลี้ยง ครอบครัว อยู่แล้ว อยาก ฝาก ให้ คนที่ เข้ามา วิ จา รณ์ ใน ทาง เสีย หาย อยากให้ มี ส ติ ก่อน ที่จะ เข้ามา ด่า ท อ ต น และ ครอบครัว ค่ะ ส่วน กร ณ ี ที่ หลายคน อยาก รู้ ว่า เธอ อัน ฟ อ ล โล ่ บอล เชิญ ยิ้ม เพราะ ยัง โก ร ธ เรื่อง คุณ พ่อ นั้น สาว ไอ ซ์ ขอ ไม่ พูด ถึง ประ เด ็ น นี้ เพราะ ไม่ อยากให้ เรื่อง บา น ปลาย อยากให้ จบ ไป จะเป็น ผล ดี กับ ทุกคน ค่ะ เอา ล่ะ มา ต่อ กัน ที่ ข่าว ที่เรา ก็ต้อง ตาม กันนะคะ ใน กร ณ ี ของ อ่า วัน เด อร์ เฟ ร ม นั่นเอง ค่ะ ที่ มีคน นั้น นํา เอา รูป ของ น้อง เนี่ย ไป ตัด ต่อ ใน เช ิง ลา ม ก ล่าสุด จับ คน ทํา ผิด ได้ แล้ว ค่ะ โล ่ง ใจ ขึ้น อีก ขั้น ค่ะ นัก ร้อง สาว วัน เด อร์ เฟ ร ม หลัง แจ้ง ความ เอา ผิด คน ตัด ต่อ ภาพ ต น ใน เช ิง ลา ม ก ลา จา ร ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตํารวจ จับ กุ ม ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว โดย ทาง นัก ร้อง ดัง ที่ เดินทาง ไป ติดตาม ความ ค ื บ หน้า ที่ บ ก ปอ ท เ ผ ย ว่า เพิ่ง ทราบ จาก ตํารวจ ว่า ผู้ ต้อง หา มี ภาพ ของ ต น เพื่อ เตรียม ตัด ต่อ อีก นับ พัน ภาพ จํา ห น่า ย ใน ราคา หลัก ร้อย บาท และ พบ ว่า กระ ทํา มา ได้ ประมาณ หนึ่ง ซึ่ง การ กระ ทํา ดัง กล่าว ผิด ก ฎ หมาย มา ต รา สองร้อย แปดสิบ เจ็ด จํา ห น่า ย ภาพ ลา ม ก อ นา จา ร รวม ถึง ผิด พร บ คอ ม พิ ว เตอร์ มา ต รา สิบสี่ นํา เข้า ข้อมูล ลา ม ก อ นา จา ร และ มา ต รา สิบหก การ ตัด ต่อ ภาพ ผู้ อื่น โดย เ ผ ย ว่า ถึง จะ จับ ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว ต น ก็ไม่ อยาก พบ หน้า ค่ะ ส่วน ตัว เรา ไม่ อยาก เจอ ค่ะ อืม เราก็ รู้สึกว่า แบบ เรา เขา ก็ ได้รับ ผล ของ เขา แล้ว เนอะ อืม ดี ที่ อย่าง นั้น เรา ได้รับ ความ เป็น ธรรม ใน ใน ด้าน ที่เรา แจ้ง ไป อะไร ถ้า เขา ได้รับ ผล แล้ว เขา เอาไป แก้ ไม่ ทํา อีก อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ให้ อ ภัย อะคะ คือ ระหว่าง ทาง ที่ เจ้าหน้าที่ ดําเนิน การ ที่ จับ กุ ม เขา เรามี วาง ระ แ วง หรือว่า กลัว ไหม ว่า เออ เขาจะ มา รุ ก ล ้ํา หรือ ลุก ลา ม เรา แอ บ กลัว เหมือนกัน ว่า แบบ เอ ๊ะ หลัง หลังจาก เนี้ย เขา เขา จะมา อะไร เรา รึเปล่า อะไร อย่างเงี้ย ค่ะ แต่ว่า ก็ เราก็ ป้องกัน ในส่วนของ เรา ได้ เต็ม ที่ ให้ เต็ม ที่ หนู อ่ะ เป็นคน เชื่อ ใน เรื่อง สิ ท ธิ ของ การ แต่ง ตัว เรามี สิ ท ธิ ใน ร่างกาย ตัวเอง เนอะ แต่ว่า เราก็ รู้สึกว่า การ ที่เรา แต่ง ตัว โป ๊ หรือว่า อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ไม่ได้ แปลว่า เรา เป็นคน ไม่ ดี อืม ค่ะ เราก็ ไม่ได้ ไป ทํา ร้าย ใคร ค่ะ หนู ก็ ดู ตาม ตาม กา ล สาม ดีกว่า ค่ะ ประมาณนี้ นอก จาก นี้นะคะ คุณ พ่อ ของ w on d er f ra me ยัง เ ผ ย อีก ว่า ใน ช่อง ทาง แฟน facebook ของ w on d er f ra me มีคน ส่ง ข้อ ความ ไม่ เหมาะ สม เข้ามา จํานวน มาก ตอนนี้ เตรียม ร ว บ รวม ข้อมูล เก็บ ไว้ ซึ่ง ทาง เจ้าหน้าที่ ตํารวจ เ ผ ย ว่า มีความ ผิด ใน ข้อ หา ค ุ ก คา ม ทาง เพ ศ แต่ บุ ค ค ล เหล่า นี้ ม ัก จะ ปิด บัง ตัว ต น ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ w on d er f ra me ด้วย ส่วน คนนี้ ก็ ต้องการ กําลัง ใจ เหมือนกัน น่ะ เพราะว่า เพิ่ง เจอ เหตุ กา รณ์ ที่ ทํา เอา โ ฮ เจ้า ตัว ตก ใจ ไม่ น้อย ที เดียว พี่ เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม นั่นเอง ค่ะ เพราะว่า บ้าน สวน ที่ พัก อา ศ ัย เกิด ไฟ ไหม ้ ว อด ทั้ง หลัง ค่ะ ท่า ม เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม ต้อง รีบ ตั้ง ส ติ โดย ด่วน เมื่อ เกิด เหตุ ไฟ ไหม ้ กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ที่ บ้าน สวน จังหวัด ป ท ุ ม ธ า นี โดย เพ ลิง นั้น แรง มาก ไม่ สามารถ ดับ ไฟ ได้ เบ ื้อ ง ต้น ต้อง รอ เจ้าหน้าที่ ดับ เพ ลิง มา เท่านั้น แต่ ขณะ เกิด เหตุ ต น ไป ก ัง ว ล ว่า แก ๊ ส จะ ระ เ บิ ด เนื่องจาก ภายใน กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ซึ่ง ใช้ เป็น ที่ พัก ผ่อน มี อุปกรณ์ ทํา คร ัว อยู่ อีก ทั้ง ยัง กลัว ว่าจะ ลา ม ไป บ้าน ข้าง ๆ โดย เจ ี๊ย บ คา ด ว่า ต้น เหตุ ของ เพ ลิง ไหม ้ น่าจะ มาจาก ไฟฟ้า ลัด วง จร ค่ะ ตั้ง กล้อง กลับ ให้ ได้ แล้ว ถ้า น้ํา น้ํา ก ๊อ ก ที่เรา เปิด อะ นะ เพราะว่า มันมี ประ กา ย ไฟ เข้าไป ที่ บ้าน มันจะ ตัด เลย อืม ที นี้ ปั๊ม น้ํามัน ก็ ใช้ ไม่ได้ ไง อะ ฮะ แต่ ถ้าเกิด ว่า พัง ไป พัก อะ คือ ถ ัง ส่วน มาก พวก กะ ละ ม ัง พวก อะไร มันก็ อยู่ใน กระ ท่อ ม หมดเลย โดย ไม่ สามารถ ไป หยิบ ได้ เพราะ ใน กระ ท่อ ม เนี่ย มันมี เ ตา แก ๊ ส สิ่งที่ กลัว คือ ถ ัง แก ๊ ส ระ เ บิ ด ค่ะ ทําให้ ข้าง บ้าน แป ล ก ๆ มาก ถ ัง แก ๊ ส มันไม่ ระ เ บิ ด อะ มันไม่ หมดเลย แต่ มันไม่ ระ เ บิ ด อะ ครับ ทั้ง ๆ ที่ ข้างใน ก็มี แ ข ก ด้วย อืม ถือว่า เป็น โชคดี ไป ค่ะ แล้ว ไฟ มันก็ ลม มันก็ ไม่ได้ พัด ไป ทาง ด้าน เขา มัน พัด เข้าไป ถึง ที่ ของเรา เท่า กับ ลูก ไฟ ไป สัมผัส ของเรา เนี้ย มัน ลุก แป ๊บ เดียว เอง น่ะ มัน คือ ไม้ ไ ผ ่ พอ ลุก เสร็จ ป ั ๊บ ทําให้ หมดเลย เจ ี้ย บ ขอ อีก ว่า ชีวิต ของ คน ใน บ้าน สําคัญ กว่า สิ่ง ต่างต่าง ที่ หายไป กับ ไฟ ซึ่ง มี เพียง ผู้ ได้รับ บา ด เจ็บ เล็ก น้อย เท่านั้น ส่วน บริเวณ ดัง กล่าว ต น คา ด ว่าจะ ปรับ มา เป็น ร้าน ก ๋ วย เ ตี ๋ ย ว ซึ่ง เป็น ธุรกิจ ที่ ต น ทํา อยู่ ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ นะคะ ส่วน ข่าว นี้ เรา ขอ แสดง ความ ยินดี นะคะ กับ คุณ พ่อ คุณแม่ ป้าย แดง เลยค่ะ คุณ พ่อ แม น การ ิน ล่ะ ก็ คุณแม่ เก ล ร ดา ได้ ลูก ชาย สม ใจ แล้ว ชื่อ เล่น ว่า น้อง ก รา ฟ ค่ะ หรือว่า ชื่อ จริง นะคะ เด็ก ชาย กร ท ั ศ น์ ว รา ท ั ศ น์ คลอด เมื่อ ช่วง เช้า วันนี้ เอง นะคะ โอ้โห น่ารัก น่า ช ัง น่า เอ็น ดู มาก ๆ เลย จน คุณแม่ เก ล ถึง กับ ก ล ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ แล้วก็ ตก หลุม รัก อีก ยินดี ด้วยนะคะ กับ ทั้ง คู่ น่ารัก มาก ๆ เลยค่ะ เป็น ภาพ ที่ อบ อุ ่น จริง ๆ นะคะ ค รา ว นี้ มา ต่อ กัน ที่ คู่ รัก กัน บ้าง ดีกว่า เพิ่ง จะ บอก รัก กัน ไป แท บ จะ ทุกวัน เลยนะคะ แต่ ดู เหมือน ว่า รัก เนี่ย จะ ไม่ หวาน เหมือน เก่า แล้ว ออ ฟ ศ ุ ภ น ัน ท์ แล้วก็ น้อง ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม นั่นเอง ค่ะ คุณผู้ชม ขา คือ ฝ ่า ย หญิง อะ เค้า ออกมา บอก นะคะ ว่า เส้น ทาง รวม ถึง เ ป้า หมาย ใน ชีวิต เนี่ย ดู เปลี่ยน ไป แล้วก็ เหมือน จะ เดิน เส้น ทาง กับ ออ ฟ ละ และ ออ ฟ ว่า ยังไง ล่ะ จ๊ะ ยอม รับ ว่า ความ รัก ส ั่น ค ลอ น จริง ค่ะ นัก ร้อง ห นุ่ม กระ รอ ก น้อย ออ ฟ ศ ุ ภ ณ ั ฐ หลัง ผ ัน ตัว เป็น ไร เด อร์ ส่ง อาหาร ทําให้ ไม่มี เวลา เท ค แค ร์ แฟน ลูก ท ุ ่ง สาว ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม ที่ ค บ หา ดู ใจ กัน มาก ว่า สอง ปี ทํา มา ฝ ่า ย หญิง ง อ น หนัก ถึง ขั้น ประ กา ศ ว่า โ สด เลยทีเดียว ล่ะ ค่ะ ก็ ก็ อยากจะ บอกว่า ยัง รัก หนู เหมือนเดิม อยู่ เมื่อกี้ ยัง เขียน บอก เค้า อยู่ เลย ว่า คิด ถึง อ่า พอ คิด ถึง ปุ๊บ บรรยากาศ ผม ส น ท นา เนี่ย การ ส น ท นา มันก็ ดีขึ้น นะฮะ คือ ผม ไม่ได้ กัน เพราะ คิดว่า เรา อยาก ที่จะ ไป จาก เขา แล้ว หรือ ไง อะไร จริงจริง ไม่ เลย กลับมา ก่อน กลับมา ก่อน อย่าง ที่ คิด ไป ไกล ก่อน หน้า นี้ เนี้ย ผม เขา ก็จะ ว่า ง เที่ยง คืน คุย กับ ผม ผม ไม่ สะดวก เนี้ย ต้อง ตื่น มา ทํา พิธี กร ตอนเช้า อะไร อย่างเงี้ย อยากจะ บอก เขา ว่า คือ แค่ ไม่ได้ คุย กัน เรื่อง แค่นี้ มันเป็น เรื่อง ที่ ง อ น กัน ตาม ปกติ นะฮะ ครั้ง นี้ ถือว่า หนัก สุด ไหมค่ะ ไม่ ครับ มี หนัก กว่า นี้ ครับ ไม่ หนัก กว่า นี้ ยัง ผ่าน มาแล้ว เลย วันนี้ เนี้ย เป็น เรื่อง เล็ก มากเลย ครับ ยัง เรียก แฟน ได้ เต็ม ปาก เหมือนเดิม ไหมค่ะ ได้ นะครับ ถ้า น้อง เขา ชอบ เวลา กลางคืน ที่ จะมา คอ คุย กัน คุย เรื่อง เอ่อ ประ ส บ กา รณ์ แต่ละ วัน อะไร แบบ เนี้ย ก็ ก็ คง ต้อง ต้อง เข้าใจ กัน แล้ว ยก เวลา นั้น ให้ เขา อะ ครับ แม ้ จะ อยู่ใน ช่วง ตาม ง ้อ นะคะ แต่ ห นุ่ม ออ ฟ ยืน ยัน ว่าจะ ยังไม่ เลิก อาชีพ ขับรถ ส่ง อาหาร แต่ จะ แบ่ง เวลา ให้กับ แฟน สาว มาก ขึ้น เพราะ ไม่ อยากให้ เป็น ปัญหา คา ราคา สั่ง ซ้ํา รอ อย่าง ที่ผ่านมา ค่ะ พอ ฝ ่า ย ชาย ออกมา เปิด ใจ ใช่มั้ย ทีม ข่าว ของเรา ก็ได้ ติดต่อ ไป ยัง น้อง ธ ัญ ญ ่า นะคะ น้อง ธ ัญ ญ ่า ก็ บอก ค่ะ ว่า ช่วงนี้ ก็เป็น ช่วง เวลา แห่ง การ ปรับ จู น ให้ เข้าใจ กัน มาก ยิ่ง ขึ้น นั่นเอง อ่ะ ก็เป็น กําลัง ใจ ให้กับ ทั้ง คู่ นะคะ ส่วน ตอนนี้ พัก กัน ก่อน ช่วง หน้า เรามี ข่าว ค ิ ม ค ัม เย ้ มา อั พ เด ท กัน ด้วย สัก ครู ่ เดียว ค่ะ กลับมา ช่วงนี้ น่ะ ได้ เวลา ของ บ ัน เท ิง ต่าง ประเทศ กัน แล้ว ค่ะ ถือว่า เป็น คู่ ร ้า ง สะ ท ้า น วง การ อีก คู่ หนึ่ง เลย ก็ ว่า ได้นะคะ คู่ ของ k i m c ar d a c i en t แล้วก็ c an y o u นั่นเอง ค่ะ ที่ ฟ ้อ ง ยา กัน ไป ทั้ง ทั้ง ที่ ทั้ง คู่ มี ลูก ด้วยกัน สี่ คน นะคะ แต่ ค ิ ม ก็ ออกมา ยืน ยัน น่ะ ว่า ก็ยัง คง รู้สึก ดีดี กับ c an y er อยู่ เสมอ ค่ะ ถึง จะ ฟ ้อ ง ห ย่า ตัด ขาด ความ เป็น สา มี ภ ร ร ยา กัน แต่ ดา รา หุ่น สะ บ ึ ม ค ิ ม คา รา เช ีย น บอกว่า เธอ ยัง คง เป็น แฟน ค ลับ ของ c an y o u ตลอด ไป ค่ะ k i m เปิด ใจ ใน รายการ ว่า เธอ กับ c an y er ยัง คง ทํา หน้า ที่ พ่อ และ แม่ ของ ลูก ลูก ร่วม กัน และ ง คง มีความ เ คา ร พ รัก ใน ตัว อ ดี ต สา มี เพราะ ยังไง c an ne s ก็ยัง เป็น พ่อ ของ ลูก ลูก และ เป็น ครอบครัว เดียวกัน ตลอด ไป ค่ะ ส่วน เหตุ ผล ของ การ แยก ทาง ค ิ ม ตอบ สั้น สั้น ว่า เพราะ มุม มอง บาง อย่าง ไม่ ตรง กัน ก็ เท่านั้น เอง และ ที่สําคัญ เธอ ยังไม่ได้ สา น รัก ใหม่ กับ ผู้ ประ กา ศ ข่าว ช่อง ซี เอ็น เอ็น แ วน จน หรือ นัก ร้อง โค ล ัม เบ ีย มา รู มา อย่าง ที่ มีคน เ มา ท์ กัน อีก ด้วย ค่ะ ส่วน พระ เอก อารมณ์ ก็ ย ึ ด เก้า อี ้ พิธี กร ใน รายการ จาก ศรี ภ ร ร ยา จา ด ้า พิ ม เก ต มิ ตร ซึ่ง พร้อม ชวน เพื่อน ซี ้ เค ล วิ น ฮ า ร์ ด มา พูด แล ก เปลี่ยน ความ คิด เห็น ใน ทุก ประ เด ็ น ตั้งแต่ การ ทํา หน้า ที่ พ่อ บ ท เรียน ใน ชีวิต และ เรื่อง อื่น ๆ ที่ น่า สนใจ โดย เร ด เท อ ล ท อ ล์ ค นะคะ ถือ เป็น เท ป พิเศษ ที่ ออก อากาศ ไป เมื่อวาน นี้ เน ื่อ ง ใน วัน พ่อ ของ ส ห รัฐ อ เม ริ กา ยี่สิบ มิ ถ ุ นาย น นั่นเอง ค่ะ ปิด ท้าย ด้วย เกาหลี ที่ จํา เป็น ต้อง หยุด กิจกรรม ใหม่ y o ch o i c e ทั้งหมด หลัง มี ทีม งาน สองคน ติด เช ื้อ โค วิ ส นาย ถ ิ ่น แล้วก็ ได้ ใกล้ ชิ ด กับ ห นุ่ม ห นุ่ม เซ เว ่น ที นั่นเอง ค่ะ โดย ต้น ส ัง กัด ประ กา ศ ค่ะ ว่า สิบ สาม ห นุ่ม คง ไม่ สามารถ ร่วม รายการ ที วี ของ เกาหลี หรือ งาน พบ ปะ แฟน เพลง ทาง ออนไลน์ เนื่องจาก อยู่ ระหว่าง ก ัก ตัว เป็น เวลา สิบ วัน นับ ตั้งแต่ วัน เ สาร ์ ที่ผ่านมา ซึ่ง ทาง ค่า ย หวัง ว่า แฟน เพลง ที่ รอ คอย การ กลับมา ของ วง เซ เว ่น ฮ ี น จะ เข้าใจ เพราะ สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ของ ศิ ล ปิ น และ ทีม ถือ เป็น เรื่อง สําคัญ ที่สุด ค่ะ หมด เวลา แล้ว จ้า แต่ว่า วัน พรุ่งนี้ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด นะคะ เพราะว่า เราจะ ได้ พบกับ พี่ มาก จ๋า แล้วก็ แม่ นา ค สองพัน ย ี่ สิบเอ็ด ค่ะ ย ัก ษ ์ ที่จะ ทาง ช่อง เก้า i m p or t h d หมาย เลข สามสิบ ของเรา แม่ นา ค พระ ข โน ง นะคะ นิ ว ชิ รา ภ รณ์ น้อง ขวัญ อุ ษ า ม ณ ี จะมา ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ กัน สด สด ใน รายการ ตรงนี้ เลยนะคะ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด ค่ะ คืน นี้ นอน หลับ ฝ ัน ดี รา ตรี ส ว ัส ดิ ์ นะคะ" />

🔴Live! รายการไนน์เอ็นเตอร์เทนไนท์ไลฟ์ 21 มิ.ย. 2564

Download MP4 SD 55.4MB
  • QR code for mobile device to download SD video

🔴Live! 15 ปี ไม่คิดทำร้าย “อาบี” ยันรัก “จั๊กจั่น” /“ไอซ์” ย้อนเล่าวินาทีบอกลา “พ่อค่อม” งดตอบประเด็น "บอล"พร้อมข่าวอื่น ๆ อีกเพียบ
สวัสดีค่ะ ขอ ต้อนรับ คุณผู้ชม เข้า สู่ n in e th e t en n i g h t li f e นะคะ คืน นี้ อยู่กับ ฝน น ัน ท กา ค่ะ ก็มี ห ลา ก หลาย ข่าว บ ัน เท ิง มา อั พ เด ท กัน แต่ วันนี้ เราจะ เริ่ม กัน ด้วย ข่าว ที่ ร้อน ฉา บ ตั้งแต่ เช้า วันนี้ เลยนะคะ กับ ความ บา ด หมา ง ระหว่าง จั ก จ ั่น อะ คํา สิ ริ แล้วก็ อ ดี ต ผู้ จัด การ ส่วน ตัว รวม ถึง เพื่อน ส นิ ท นะคะ ซึ่ง กร ณ ี นี้นะคะ คือ ทั้ง คู่ เนี่ย ก็ได้ สร้าง ข้อมูล เท ็ จ มา ทํา ลาย ชื่อ เสียง ของ คุณ เค ว ั ฒ นา สา มี ของ จั ๊ก จ ั่น นะคะ วันนี้ ค่ะ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ก็คือ ทั้ง อา บี แล้วก็ นก อุ ษ ณ ีย ์ นะคะ ก็ เดินทาง ตาม นัด การ ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ เมื่อ ช่วง เช้า ที่ผ่านมา ค่ะ ยืน ยัน ว่า สิบห้า ปี ที่ ดูแล กัน มา มี แต่ ความ จริง ใจ หวัง ดี ไม่เคย คิด ร้าย ค่ะ r b ป ก ชน อ ดี ผู้ จัด การ นาง เอก สาว จั ๊ก จ ั่น อา คํา ศิ ริ ที่ เช้า วันนี้ เดินทาง มา ยัง ศาล แ ข วง ด อ น เมือง พร้อม เปิด ใจ เป็น ครั้งแรก หลัง พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น นํา ส่ง สํา น วน ใน ค ดี ที่ จั ๊ก จ ั่น และ สา มี เข ต ว ั ฒ นา ย ื่น ฟ ้อ ง อา บี ถา มิ น ประ มา ท กร ณ ี อา บี สร้าง ข้อมูล เท ็ จ ทํา น อ ง ว่า เค ว ร ั ท นา มี โลก สอง ใบ ค บ หา ผู้หญิง อีก คน ทั้ง ที่ กําลังจะ แต่ง งาน กับ จั ๊ก จ ั่น ค่ะ ตลอด เวลา เนี้ย ยืน ยัน ว่า ให้ น้อง มา เนี้ย ด้วย ความ ตั้งใจ ตั้งใจ เต็ม ที่ ด้วย ความ หวัง ดี จริง ใจ มา ตลอด จริงจริง ค่ะ แล้วก็ เอ่อ ด้วย ความ ที่ เห็น เขา เป็น ครอบครัว เรา ไม่เคย คิด เรื่อง ผล ประโยชน์ ใด ใด เลย แม ้ แต่ บาท เดียว อ่ะ ไม่เคย ห ัก เปอร์เซ็นต์ จาก น้อง เลย ตลอด เวลา ที่ ดูแล กัน มา พอ ทุกอย่าง มัน เดิน มา ถึง วันนี้ แล้ว เป็น อย่างงี้ เนี้ย ก็ ก็ ยอม รับ ว่า ก็คือ คือ เสีย ใจ มาก ไม่ได้ อยากให้ มันเป็น แบบนี้ เลย อา บี อา บี ครับ เห็นไหม อา บี ได้ ขออนุญาต โอกาส หน้า แล้ว กัน เนอะ ขอโทษ แล้ว แต่ว่า เขา ไม่ รับ คํา ขอโทษ นะครับ เดี๋ยว เดี๋ยว ขอ ให้ เป็น เรื่องของ รอ อยู่ มัน ก็ไม่ หรอก ค่ะ เพราะ เพราะว่า เรา มีความ รู้สึก ที่ ดี อ่ะ เรา ไม่ได้ เป็น ศ ัต รู หรือ อะไร กัน วันนี้ ก็ ยังไม่ได้ คิด อย่าง นั้น นะคะ โดย หลังจาก นี้นะคะ ก็ อยู่ ภา ย ใต้ สํา นัก อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี ศาล แ ข วง เก้า ด อ น เมือง ว่า จะมี คํา สั่ง ฟ ้อ ง ต่อไป หรือ ไม่ ขณะ ที่ นัก แสดง สาว นก อุ ษ ณ ีย ์ เดินทาง มา ตาม นัด ส่ง ตัว ต่อ อั ย การ พร้อม กับ ท นาย ความ ส่วน ตัว ที่ สํา นัก งาน อั ย การ พิเศษ ฝ ่า ย ค ดี อา ญา ห้า สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ถนน ร ั ช ดา ภ ิ เ ษ ก โดย มี พ นัก งาน สอบ สวน ส น บาง เข น เดินทาง มา ส่ง สํา น วน ฟ ้อ ง ให้กับ อั ย การ ซึ่ง หลังจาก นี้ ย การ จะ พิ จา ร ณ า หลัก ฐาน ทั้งหมด และ จะ นัด นก อุ ษ ณ ีย ์ ผู้ ต้อง หา ใน ค ดี ดัง กล่าว มา ฟัง คํา สั่ง อั ย การ ว่าจะ ทําการ ฟ ้อ ง หรือ ไม่ ใน วันที่ ยี่สิบ สอง กร ก ฎ า คม นี้ ค่ะ พี่ วัน ไหน ครับ รายการ ครับ วันนี้ เค ร ีย ด ไหมค่ะ พี่ ขา เค ครับ ทาง ด้าน อิ ท ธิ พล แก้ว ทิ พ ย์ โ ฆ ษ ก สํา นัก งาน อั ย การ สูง สุด ได้ ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ ว่า ค ดี ความ ดัง กล่าว เป็น ค ดี ห มิ ่น ประ มา ท ด้วย การ โ ฆ ษ ณ า ไม่ใช่ ค ดี อา ญา ดัง นั้น ค ดี นี้ มี สิทธิ์ ยอม ความ กัน ได้ ถ้า หา ก ทาง ผู้ ต้อง หา และ ผู้ เสีย หาย ไกล ่ เกลี่ย กัน ได้ ก็สามารถ มา ถ อ น คํา ร้อง ได้ เสมอ แม ้ ว่าจะ ฟ ้ องศา ล ไป แล้วก็ ตาม จน กว่า ค ดี นี้ จะ ถึง ที่สุด ค่ะ ค่ะ ก็ มีความ ค ื บ หน้า ของ เรื่อง นี้ ยังไง เราก็จะ นํา มา ราย งาน ให้ คุณผู้ชม ได้ ทราบ กัน ทันที ทันที นะคะ ส่วน ตอนนี้ เรา ไป ตาม กัน ต่อ ค่ะ ถึง การ เปิด ใจ นะ ของ ไอ ซ์ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ นะคะ แล้วก็ อ่า แบ งค์ อ ธิ กิ จ ลูก สาว แล้วก็ ลูก เข ย ของ น้า ค ่อ ม นั่นเอง ค่ะ ซึ่ง ทั้ง คู่ ก็ได้ ออกมา เปิด ใจ ถึง เรื่อง รา ว แล้วก็ ด รา ม่า ต่าง ๆ ที่ ถา โ ถ ม เข้ามา จน วันนี้ พวก เค้า เข้ม แข็ง ขึ้น มากเลย ค่ะ แม ้ ระยะ เวลา จะ ผ่าน ไป กว่า สอง เดือน แล้ว จาก การ จัด ไฟ ของ ต ล ก ผู้ เป็น ที่ รัก ของ คน ไทย นัก ค ่อ ม ชวน ช ื่น ก็ยัง คง ไม่ เล ือ น หายไป จาก ความ คิด ถึง ล่าสุด ลูก สาว ไอ ณ พ ั ช ริ น ท ร์ และ สา มี แบ งค์ อ ธิ กิ จ ก็ ควร จะมา เปิด ใจ ผ่าน รายการ คุย แซ่บ โชว์ ถึง ความ รู้สึก หลัง ส ู ญ เสีย คุณ พ่อ ว่า ต น พยายาม เข้ม แข็ง ให้ เร็ว ที่สุด เพื่อ ดูแล คุณแม่ เอ๋ ทั้ง กา ย และ ใจ รวม ทั้ง เล่า ย้อน ไป วิ นาที ที่ บอก ลา คุณ พ่อ ค ่อ ม ไป อย่าง ไม่มี วัน กลับ ทํา เอา สาว ไอ ซ์ ถึง กับ ก ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ ที เดียว ค่ะ โดย ตลอด การ รักษา จน กระ ท ั่ง เสีย ชีวิต ของ น้า ค ่อ ม ทั้ง ครอบครัว ก็ ได้รับ ผล กระ ท บ จาก ข่าว ด รา ม่า ต่าง ๆ ทั้ง เรื่อง การ เกาะ พ่อ กิน หา ก ไม่มี พ่อ แล้ว จะ หา เงิน จาก ไหน มา ใช้ จ่าย ซึ่ง ไอ ซ์ และ แบ งค์ ก็ ย ้ํา ชัด ว่า ต น ตั้งใจ ทํา มา หา กิน ทํา ธุรกิจ ห ลา ก หลาย อย่าง รวม ถึง ช่อง ยู ทู ป เพื่อ หา ราย ได้ เลี้ยง ครอบครัว อยู่แล้ว อยาก ฝาก ให้ คนที่ เข้ามา วิ จา รณ์ ใน ทาง เสีย หาย อยากให้ มี ส ติ ก่อน ที่จะ เข้ามา ด่า ท อ ต น และ ครอบครัว ค่ะ ส่วน กร ณ ี ที่ หลายคน อยาก รู้ ว่า เธอ อัน ฟ อ ล โล ่ บอล เชิญ ยิ้ม เพราะ ยัง โก ร ธ เรื่อง คุณ พ่อ นั้น สาว ไอ ซ์ ขอ ไม่ พูด ถึง ประ เด ็ น นี้ เพราะ ไม่ อยากให้ เรื่อง บา น ปลาย อยากให้ จบ ไป จะเป็น ผล ดี กับ ทุกคน ค่ะ เอา ล่ะ มา ต่อ กัน ที่ ข่าว ที่เรา ก็ต้อง ตาม กันนะคะ ใน กร ณ ี ของ อ่า วัน เด อร์ เฟ ร ม นั่นเอง ค่ะ ที่ มีคน นั้น นํา เอา รูป ของ น้อง เนี่ย ไป ตัด ต่อ ใน เช ิง ลา ม ก ล่าสุด จับ คน ทํา ผิด ได้ แล้ว ค่ะ โล ่ง ใจ ขึ้น อีก ขั้น ค่ะ นัก ร้อง สาว วัน เด อร์ เฟ ร ม หลัง แจ้ง ความ เอา ผิด คน ตัด ต่อ ภาพ ต น ใน เช ิง ลา ม ก ลา จา ร ล่าสุด เจ้าหน้าที่ ตํารวจ จับ กุ ม ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว โดย ทาง นัก ร้อง ดัง ที่ เดินทาง ไป ติดตาม ความ ค ื บ หน้า ที่ บ ก ปอ ท เ ผ ย ว่า เพิ่ง ทราบ จาก ตํารวจ ว่า ผู้ ต้อง หา มี ภาพ ของ ต น เพื่อ เตรียม ตัด ต่อ อีก นับ พัน ภาพ จํา ห น่า ย ใน ราคา หลัก ร้อย บาท และ พบ ว่า กระ ทํา มา ได้ ประมาณ หนึ่ง ซึ่ง การ กระ ทํา ดัง กล่าว ผิด ก ฎ หมาย มา ต รา สองร้อย แปดสิบ เจ็ด จํา ห น่า ย ภาพ ลา ม ก อ นา จา ร รวม ถึง ผิด พร บ คอ ม พิ ว เตอร์ มา ต รา สิบสี่ นํา เข้า ข้อมูล ลา ม ก อ นา จา ร และ มา ต รา สิบหก การ ตัด ต่อ ภาพ ผู้ อื่น โดย เ ผ ย ว่า ถึง จะ จับ ผู้ ต้อง หา ได้ แล้ว ต น ก็ไม่ อยาก พบ หน้า ค่ะ ส่วน ตัว เรา ไม่ อยาก เจอ ค่ะ อืม เราก็ รู้สึกว่า แบบ เรา เขา ก็ ได้รับ ผล ของ เขา แล้ว เนอะ อืม ดี ที่ อย่าง นั้น เรา ได้รับ ความ เป็น ธรรม ใน ใน ด้าน ที่เรา แจ้ง ไป อะไร ถ้า เขา ได้รับ ผล แล้ว เขา เอาไป แก้ ไม่ ทํา อีก อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ให้ อ ภัย อะคะ คือ ระหว่าง ทาง ที่ เจ้าหน้าที่ ดําเนิน การ ที่ จับ กุ ม เขา เรามี วาง ระ แ วง หรือว่า กลัว ไหม ว่า เออ เขาจะ มา รุ ก ล ้ํา หรือ ลุก ลา ม เรา แอ บ กลัว เหมือนกัน ว่า แบบ เอ ๊ะ หลัง หลังจาก เนี้ย เขา เขา จะมา อะไร เรา รึเปล่า อะไร อย่างเงี้ย ค่ะ แต่ว่า ก็ เราก็ ป้องกัน ในส่วนของ เรา ได้ เต็ม ที่ ให้ เต็ม ที่ หนู อ่ะ เป็นคน เชื่อ ใน เรื่อง สิ ท ธิ ของ การ แต่ง ตัว เรามี สิ ท ธิ ใน ร่างกาย ตัวเอง เนอะ แต่ว่า เราก็ รู้สึกว่า การ ที่เรา แต่ง ตัว โป ๊ หรือว่า อะไร อย่างเงี้ย มันก็ ไม่ได้ แปลว่า เรา เป็นคน ไม่ ดี อืม ค่ะ เราก็ ไม่ได้ ไป ทํา ร้าย ใคร ค่ะ หนู ก็ ดู ตาม ตาม กา ล สาม ดีกว่า ค่ะ ประมาณนี้ นอก จาก นี้นะคะ คุณ พ่อ ของ w on d er f ra me ยัง เ ผ ย อีก ว่า ใน ช่อง ทาง แฟน facebook ของ w on d er f ra me มีคน ส่ง ข้อ ความ ไม่ เหมาะ สม เข้ามา จํานวน มาก ตอนนี้ เตรียม ร ว บ รวม ข้อมูล เก็บ ไว้ ซึ่ง ทาง เจ้าหน้าที่ ตํารวจ เ ผ ย ว่า มีความ ผิด ใน ข้อ หา ค ุ ก คา ม ทาง เพ ศ แต่ บุ ค ค ล เหล่า นี้ ม ัก จะ ปิด บัง ตัว ต น ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ w on d er f ra me ด้วย ส่วน คนนี้ ก็ ต้องการ กําลัง ใจ เหมือนกัน น่ะ เพราะว่า เพิ่ง เจอ เหตุ กา รณ์ ที่ ทํา เอา โ ฮ เจ้า ตัว ตก ใจ ไม่ น้อย ที เดียว พี่ เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม นั่นเอง ค่ะ เพราะว่า บ้าน สวน ที่ พัก อา ศ ัย เกิด ไฟ ไหม ้ ว อด ทั้ง หลัง ค่ะ ท่า ม เจ ี๊ย บ เชิญ ยิ้ม ต้อง รีบ ตั้ง ส ติ โดย ด่วน เมื่อ เกิด เหตุ ไฟ ไหม ้ กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ที่ บ้าน สวน จังหวัด ป ท ุ ม ธ า นี โดย เพ ลิง นั้น แรง มาก ไม่ สามารถ ดับ ไฟ ได้ เบ ื้อ ง ต้น ต้อง รอ เจ้าหน้าที่ ดับ เพ ลิง มา เท่านั้น แต่ ขณะ เกิด เหตุ ต น ไป ก ัง ว ล ว่า แก ๊ ส จะ ระ เ บิ ด เนื่องจาก ภายใน กระ ท่อ ม ไม้ ไ ผ ่ ซึ่ง ใช้ เป็น ที่ พัก ผ่อน มี อุปกรณ์ ทํา คร ัว อยู่ อีก ทั้ง ยัง กลัว ว่าจะ ลา ม ไป บ้าน ข้าง ๆ โดย เจ ี๊ย บ คา ด ว่า ต้น เหตุ ของ เพ ลิง ไหม ้ น่าจะ มาจาก ไฟฟ้า ลัด วง จร ค่ะ ตั้ง กล้อง กลับ ให้ ได้ แล้ว ถ้า น้ํา น้ํา ก ๊อ ก ที่เรา เปิด อะ นะ เพราะว่า มันมี ประ กา ย ไฟ เข้าไป ที่ บ้าน มันจะ ตัด เลย อืม ที นี้ ปั๊ม น้ํามัน ก็ ใช้ ไม่ได้ ไง อะ ฮะ แต่ ถ้าเกิด ว่า พัง ไป พัก อะ คือ ถ ัง ส่วน มาก พวก กะ ละ ม ัง พวก อะไร มันก็ อยู่ใน กระ ท่อ ม หมดเลย โดย ไม่ สามารถ ไป หยิบ ได้ เพราะ ใน กระ ท่อ ม เนี่ย มันมี เ ตา แก ๊ ส สิ่งที่ กลัว คือ ถ ัง แก ๊ ส ระ เ บิ ด ค่ะ ทําให้ ข้าง บ้าน แป ล ก ๆ มาก ถ ัง แก ๊ ส มันไม่ ระ เ บิ ด อะ มันไม่ หมดเลย แต่ มันไม่ ระ เ บิ ด อะ ครับ ทั้ง ๆ ที่ ข้างใน ก็มี แ ข ก ด้วย อืม ถือว่า เป็น โชคดี ไป ค่ะ แล้ว ไฟ มันก็ ลม มันก็ ไม่ได้ พัด ไป ทาง ด้าน เขา มัน พัด เข้าไป ถึง ที่ ของเรา เท่า กับ ลูก ไฟ ไป สัมผัส ของเรา เนี้ย มัน ลุก แป ๊บ เดียว เอง น่ะ มัน คือ ไม้ ไ ผ ่ พอ ลุก เสร็จ ป ั ๊บ ทําให้ หมดเลย เจ ี้ย บ ขอ อีก ว่า ชีวิต ของ คน ใน บ้าน สําคัญ กว่า สิ่ง ต่างต่าง ที่ หายไป กับ ไฟ ซึ่ง มี เพียง ผู้ ได้รับ บา ด เจ็บ เล็ก น้อย เท่านั้น ส่วน บริเวณ ดัง กล่าว ต น คา ด ว่าจะ ปรับ มา เป็น ร้าน ก ๋ วย เ ตี ๋ ย ว ซึ่ง เป็น ธุรกิจ ที่ ต น ทํา อยู่ ค่ะ เป็น กําลัง ใจ ให้ นะคะ ส่วน ข่าว นี้ เรา ขอ แสดง ความ ยินดี นะคะ กับ คุณ พ่อ คุณแม่ ป้าย แดง เลยค่ะ คุณ พ่อ แม น การ ิน ล่ะ ก็ คุณแม่ เก ล ร ดา ได้ ลูก ชาย สม ใจ แล้ว ชื่อ เล่น ว่า น้อง ก รา ฟ ค่ะ หรือว่า ชื่อ จริง นะคะ เด็ก ชาย กร ท ั ศ น์ ว รา ท ั ศ น์ คลอด เมื่อ ช่วง เช้า วันนี้ เอง นะคะ โอ้โห น่ารัก น่า ช ัง น่า เอ็น ดู มาก ๆ เลย จน คุณแม่ เก ล ถึง กับ ก ล ั ้น น้ํา ตา ไว้ ไม่ อยู่ แล้วก็ ตก หลุม รัก อีก ยินดี ด้วยนะคะ กับ ทั้ง คู่ น่ารัก มาก ๆ เลยค่ะ เป็น ภาพ ที่ อบ อุ ่น จริง ๆ นะคะ ค รา ว นี้ มา ต่อ กัน ที่ คู่ รัก กัน บ้าง ดีกว่า เพิ่ง จะ บอก รัก กัน ไป แท บ จะ ทุกวัน เลยนะคะ แต่ ดู เหมือน ว่า รัก เนี่ย จะ ไม่ หวาน เหมือน เก่า แล้ว ออ ฟ ศ ุ ภ น ัน ท์ แล้วก็ น้อง ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม นั่นเอง ค่ะ คุณผู้ชม ขา คือ ฝ ่า ย หญิง อะ เค้า ออกมา บอก นะคะ ว่า เส้น ทาง รวม ถึง เ ป้า หมาย ใน ชีวิต เนี่ย ดู เปลี่ยน ไป แล้วก็ เหมือน จะ เดิน เส้น ทาง กับ ออ ฟ ละ และ ออ ฟ ว่า ยังไง ล่ะ จ๊ะ ยอม รับ ว่า ความ รัก ส ั่น ค ลอ น จริง ค่ะ นัก ร้อง ห นุ่ม กระ รอ ก น้อย ออ ฟ ศ ุ ภ ณ ั ฐ หลัง ผ ัน ตัว เป็น ไร เด อร์ ส่ง อาหาร ทําให้ ไม่มี เวลา เท ค แค ร์ แฟน ลูก ท ุ ่ง สาว ธ ัญ ญ ่า อาร์ ส ยา ม ที่ ค บ หา ดู ใจ กัน มาก ว่า สอง ปี ทํา มา ฝ ่า ย หญิง ง อ น หนัก ถึง ขั้น ประ กา ศ ว่า โ สด เลยทีเดียว ล่ะ ค่ะ ก็ ก็ อยากจะ บอกว่า ยัง รัก หนู เหมือนเดิม อยู่ เมื่อกี้ ยัง เขียน บอก เค้า อยู่ เลย ว่า คิด ถึง อ่า พอ คิด ถึง ปุ๊บ บรรยากาศ ผม ส น ท นา เนี่ย การ ส น ท นา มันก็ ดีขึ้น นะฮะ คือ ผม ไม่ได้ กัน เพราะ คิดว่า เรา อยาก ที่จะ ไป จาก เขา แล้ว หรือ ไง อะไร จริงจริง ไม่ เลย กลับมา ก่อน กลับมา ก่อน อย่าง ที่ คิด ไป ไกล ก่อน หน้า นี้ เนี้ย ผม เขา ก็จะ ว่า ง เที่ยง คืน คุย กับ ผม ผม ไม่ สะดวก เนี้ย ต้อง ตื่น มา ทํา พิธี กร ตอนเช้า อะไร อย่างเงี้ย อยากจะ บอก เขา ว่า คือ แค่ ไม่ได้ คุย กัน เรื่อง แค่นี้ มันเป็น เรื่อง ที่ ง อ น กัน ตาม ปกติ นะฮะ ครั้ง นี้ ถือว่า หนัก สุด ไหมค่ะ ไม่ ครับ มี หนัก กว่า นี้ ครับ ไม่ หนัก กว่า นี้ ยัง ผ่าน มาแล้ว เลย วันนี้ เนี้ย เป็น เรื่อง เล็ก มากเลย ครับ ยัง เรียก แฟน ได้ เต็ม ปาก เหมือนเดิม ไหมค่ะ ได้ นะครับ ถ้า น้อง เขา ชอบ เวลา กลางคืน ที่ จะมา คอ คุย กัน คุย เรื่อง เอ่อ ประ ส บ กา รณ์ แต่ละ วัน อะไร แบบ เนี้ย ก็ ก็ คง ต้อง ต้อง เข้าใจ กัน แล้ว ยก เวลา นั้น ให้ เขา อะ ครับ แม ้ จะ อยู่ใน ช่วง ตาม ง ้อ นะคะ แต่ ห นุ่ม ออ ฟ ยืน ยัน ว่าจะ ยังไม่ เลิก อาชีพ ขับรถ ส่ง อาหาร แต่ จะ แบ่ง เวลา ให้กับ แฟน สาว มาก ขึ้น เพราะ ไม่ อยากให้ เป็น ปัญหา คา ราคา สั่ง ซ้ํา รอ อย่าง ที่ผ่านมา ค่ะ พอ ฝ ่า ย ชาย ออกมา เปิด ใจ ใช่มั้ย ทีม ข่าว ของเรา ก็ได้ ติดต่อ ไป ยัง น้อง ธ ัญ ญ ่า นะคะ น้อง ธ ัญ ญ ่า ก็ บอก ค่ะ ว่า ช่วงนี้ ก็เป็น ช่วง เวลา แห่ง การ ปรับ จู น ให้ เข้าใจ กัน มาก ยิ่ง ขึ้น นั่นเอง อ่ะ ก็เป็น กําลัง ใจ ให้กับ ทั้ง คู่ นะคะ ส่วน ตอนนี้ พัก กัน ก่อน ช่วง หน้า เรามี ข่าว ค ิ ม ค ัม เย ้ มา อั พ เด ท กัน ด้วย สัก ครู ่ เดียว ค่ะ กลับมา ช่วงนี้ น่ะ ได้ เวลา ของ บ ัน เท ิง ต่าง ประเทศ กัน แล้ว ค่ะ ถือว่า เป็น คู่ ร ้า ง สะ ท ้า น วง การ อีก คู่ หนึ่ง เลย ก็ ว่า ได้นะคะ คู่ ของ k i m c ar d a c i en t แล้วก็ c an y o u นั่นเอง ค่ะ ที่ ฟ ้อ ง ยา กัน ไป ทั้ง ทั้ง ที่ ทั้ง คู่ มี ลูก ด้วยกัน สี่ คน นะคะ แต่ ค ิ ม ก็ ออกมา ยืน ยัน น่ะ ว่า ก็ยัง คง รู้สึก ดีดี กับ c an y er อยู่ เสมอ ค่ะ ถึง จะ ฟ ้อ ง ห ย่า ตัด ขาด ความ เป็น สา มี ภ ร ร ยา กัน แต่ ดา รา หุ่น สะ บ ึ ม ค ิ ม คา รา เช ีย น บอกว่า เธอ ยัง คง เป็น แฟน ค ลับ ของ c an y o u ตลอด ไป ค่ะ k i m เปิด ใจ ใน รายการ ว่า เธอ กับ c an y er ยัง คง ทํา หน้า ที่ พ่อ และ แม่ ของ ลูก ลูก ร่วม กัน และ ง คง มีความ เ คา ร พ รัก ใน ตัว อ ดี ต สา มี เพราะ ยังไง c an ne s ก็ยัง เป็น พ่อ ของ ลูก ลูก และ เป็น ครอบครัว เดียวกัน ตลอด ไป ค่ะ ส่วน เหตุ ผล ของ การ แยก ทาง ค ิ ม ตอบ สั้น สั้น ว่า เพราะ มุม มอง บาง อย่าง ไม่ ตรง กัน ก็ เท่านั้น เอง และ ที่สําคัญ เธอ ยังไม่ได้ สา น รัก ใหม่ กับ ผู้ ประ กา ศ ข่าว ช่อง ซี เอ็น เอ็น แ วน จน หรือ นัก ร้อง โค ล ัม เบ ีย มา รู มา อย่าง ที่ มีคน เ มา ท์ กัน อีก ด้วย ค่ะ ส่วน พระ เอก อารมณ์ ก็ ย ึ ด เก้า อี ้ พิธี กร ใน รายการ จาก ศรี ภ ร ร ยา จา ด ้า พิ ม เก ต มิ ตร ซึ่ง พร้อม ชวน เพื่อน ซี ้ เค ล วิ น ฮ า ร์ ด มา พูด แล ก เปลี่ยน ความ คิด เห็น ใน ทุก ประ เด ็ น ตั้งแต่ การ ทํา หน้า ที่ พ่อ บ ท เรียน ใน ชีวิต และ เรื่อง อื่น ๆ ที่ น่า สนใจ โดย เร ด เท อ ล ท อ ล์ ค นะคะ ถือ เป็น เท ป พิเศษ ที่ ออก อากาศ ไป เมื่อวาน นี้ เน ื่อ ง ใน วัน พ่อ ของ ส ห รัฐ อ เม ริ กา ยี่สิบ มิ ถ ุ นาย น นั่นเอง ค่ะ ปิด ท้าย ด้วย เกาหลี ที่ จํา เป็น ต้อง หยุด กิจกรรม ใหม่ y o ch o i c e ทั้งหมด หลัง มี ทีม งาน สองคน ติด เช ื้อ โค วิ ส นาย ถ ิ ่น แล้วก็ ได้ ใกล้ ชิ ด กับ ห นุ่ม ห นุ่ม เซ เว ่น ที นั่นเอง ค่ะ โดย ต้น ส ัง กัด ประ กา ศ ค่ะ ว่า สิบ สาม ห นุ่ม คง ไม่ สามารถ ร่วม รายการ ที วี ของ เกาหลี หรือ งาน พบ ปะ แฟน เพลง ทาง ออนไลน์ เนื่องจาก อยู่ ระหว่าง ก ัก ตัว เป็น เวลา สิบ วัน นับ ตั้งแต่ วัน เ สาร ์ ที่ผ่านมา ซึ่ง ทาง ค่า ย หวัง ว่า แฟน เพลง ที่ รอ คอย การ กลับมา ของ วง เซ เว ่น ฮ ี น จะ เข้าใจ เพราะ สุขภาพ และ ความ ปลอดภัย ของ ศิ ล ปิ น และ ทีม ถือ เป็น เรื่อง สําคัญ ที่สุด ค่ะ หมด เวลา แล้ว จ้า แต่ว่า วัน พรุ่งนี้ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด นะคะ เพราะว่า เราจะ ได้ พบกับ พี่ มาก จ๋า แล้วก็ แม่ นา ค สองพัน ย ี่ สิบเอ็ด ค่ะ ย ัก ษ ์ ที่จะ ทาง ช่อง เก้า i m p or t h d หมาย เลข สามสิบ ของเรา แม่ นา ค พระ ข โน ง นะคะ นิ ว ชิ รา ภ รณ์ น้อง ขวัญ อุ ษ า ม ณ ี จะมา ให้ ส ัม ภา ษ ณ ์ กัน สด สด ใน รายการ ตรงนี้ เลยนะคะ สิบเอ็ด โมง ห้าม พลาด ค่ะ คืน นี้ นอน หลับ ฝ ัน ดี รา ตรี ส ว ัส ดิ ์ นะคะ

Posted 1 month ago