នឹកគ្រប់វេលា - មាស សុខសោភា -【Official Full Audio 】 Town CD Vol 140 | Facebook

Official Town Production
Official Town Production 667.6K Views
  • 18.3K
  • 24.5K
  • 403

ព្រឹកនឹកបង ថ្ងៃនឹកបង យប់នឹកបង នឹកគ្រប់វេលា
បទចម្រៀងមរតកដើម ជាមួយនិងសំនៀងថ្មីរបស់ កញ្ញា មាស សុខសោភា
បទ៖ នឹកគ្រប់វេលា
ច្រៀង៖ មាស សុខសោភា...

Posted 1 year ago in .