'අම්මා' කවි බණ .... මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර... - ෴ කවියාගේ අඩවිය෴ ෴ Kaviyage Adawiya෴

'අම්මා' කවි බණ .... මානකඳුරේ පඤ්ඤාසාර හාමුදුරුවෝ ... Manakandure Pannasara Himi

Posted 4 years ago in .