وزیر نورزاد و فرهاد فروغ آهنگ: دختر... - هنرمندان هراتی Herati Artists

وزیر نورزاد و فرهاد فروغ
آهنگ: دختر
کمپوز: محلی
موسیقی: مجیب افضلی
جدید و کاغذ پچ
هنرمندان هراتی
لایک و شر

Posted 2 years ago in .